Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2091344

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2016 r.
I SA/Po 488/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Józef Maleszewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) i (...) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w (...) z dnia (...) stycznia 2016 r., Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-36) za 2010 r. postanawia:

1.

umorzyć postępowanie,

2.

zwrócić stronie skarżącej kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w (...) z dnia (...) stycznia 2016 r., nr (...), utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w (...) z dnia (...) października 2015 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-36) za 2010 r.

W piśmie procesowym z dnia (...) maja 2016 r. pełnomocnik skarżących oświadczył, iż cofa skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm. - dalej p.p.s.a.) skarżący może rozporządzać skargą. Oznacza to, że może zrezygnować z kontynuowania postępowania sądowego cofając skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd, chyba że zmierzałoby do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętej wadą nieważności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, iż cofnięcie skargi, w niniejszej sprawie, jest dopuszczalne, wobec czego na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. umorzył postępowanie w sprawie.

Z uwagi na treść art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w punkcie drugim sentencji, tj. zwrócił z urzędu kwotę 100 złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.