I SA/Po 485/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2543841

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 września 2018 r. I SA/Po 485/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dominik Mączyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 12 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi (...) sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (...) z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie określenia oraz zabezpieczenia na majątku przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług za maj i czerwiec 2017 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca spółka (...) sp. z o.o., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika pismem z dnia 11 maja 2018 r., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na wskazaną w rubrum niniejszego orzeczenia decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (...).

Mocą zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 14 czerwca 2018 r. pełnomocnik strony skarżącej został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł, w kasie Sądu albo na rachunek bankowy Sądu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis powyższego zarządzenia został skutecznie doręczony pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 19 czerwca 2018 r. (druk zpo, k. 26 akt sąd.). Wyznaczony w nim termin upłynął bezskutecznie z dniem 26 czerwca 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - w skrócie: "p.p.s.a."), od pisma wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji (w niniejszej sprawie skargi), pobiera się opłatę sądową w postaci wpisu stosunkowego lub stałego. Natomiast stosownie do art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek skargi, od której nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku Przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby, pod rygorem odrzucenia skargi przez sąd, uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Powyższa regulacja stanowi, iż opłacenie pisma (skargi) w terminie i w kwocie wskazanej przez sąd stanowi istotny jej element, którego brak uniemożliwia nadanie pismu (skardze) dalszego biegu.

W rozpatrywanej sprawie odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 14 czerwca 2018 r. zawierający wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi został skutecznie doręczony pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 19 czerwca 2018 r. (druk zpo, k. 26 akt sąd.). Siedmiodniowy termin do uiszczenia wymaganego wpisu upływał zatem z dniem 26 czerwca 2018 r. W zakreślonym terminie skarga nie została opłacona, co jednoznacznie potwierdza informacja Oddziału Finansowo-Budżetowego Sądu z dnia 19 lipca 2018 r. (k. 28 akt sąd.).

W tym stanie rzeczy, Sąd na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 16 § 2 p.p.s.a., orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.