Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1999975

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 23 lutego 2016 r.
I SA/Po 482/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Karol Pawlicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu (...) od postanowienia referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 3 lutego 2016 r. o sygn. akt I SA/Po 482/14 o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi (...) na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia (...) marca 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego postanawia: utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 3 lutego 2016 r. referendarz sądowy umorzył wobec skarżącego (...) postępowanie w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu postanowienia referendarz podał, że w sprawie skarżący już dwukrotnie występował z żądaniem przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym. W kwestii żądań zwolnienia od kosztów sądowych wypowiadał się referendarz sądowy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, a także Naczelny Sąd Administracyjny.

W ocenie referendarza sądowego postępowanie z wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w przedmiotowej sprawie stało się zbędne, a zatem postępowanie z wniosku o przyznanie prawa pomocy należało umorzyć.

W sprzeciwie z dnia (...) lutego 2016 r. skarżący zaznaczył, że jego dochody drastycznie spadły, w związku z czym nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych. Wyjaśnił, że jego sytuacja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu z powodu wypadku i związanego z tym przebywania na rencie (k. 305 - 306 akt sąd.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 260 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. dalej: "p.p.s.a."), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 73 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z dnia 14 maja 2015 r., poz. 658), rozpoznając sprzeciw od zarządzenia i postanowień, o których mowa w art. 258 § 2 pkt 6-8, sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone zarządzenie lub postanowienie referendarza sądowego zmienia albo utrzymuje w mocy.

Jak wynika z akt sądowych wyrokiem z dnia 12 marca 2015 r. tut. Sąd oddalił skargę (...) na wskazane w sentencji postanowienie w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego (tom I k.138 akt sąd.). Postanowieniem z dnia 18 czerwca 2015 r. Sąd odrzucił zażalenie (...) na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 maja 2015 r., którym odrzucono skargę kasacyjną (tom I k. 183 akt sąd.). Skarżący pismem z dnia (...) czerwca 2015 r. wniósł zażalenie na powyższe postanowienie z dnia (...) czerwca 2015 r. (tom II k. 241 akt sąd.). W zażaleniu wniósł również o przyznanie prawa pomocy. Następnie złożył w dniu (...) lipca 2015 r. po raz kolejny w niniejszej sprawie wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych (tom II k.249- 251 akt sąd.). Przed rozpoznaniem wniosku skarżący uiścił kwotę (...) zł. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 12 stycznia 2016 r. o sygn. akt II FZ 953/15 oddalił zażalenie skarżącego na postanowienie WSA w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2015 r. (tom II k. 289 akt sąd.).

W ocenie Sądu prawidłowo w zaskarżonym postanowieniu referendarz uznał, iż rozpoznanie nowego wniosku o prawo pomocy jest zbędne w rozumieniu art. 249a p.p.s.a. Stosownie do tego przepisu, jeżeli strona cofnie wniosek lub rozpoznanie wniosku stało się zbędne, postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy umarza się.

W tej sytuacji Sąd na podstawie art. 260 § 1 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.