Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1757785

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2015 r.
I SA/Po 482/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Wolna-Kubicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział I po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia PB na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia (...) o sygn. akt (...) o odrzuceniu skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi PB na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia (...) o sygn. akt (...) Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę PB na wskazane w sentencji postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Postanowieniem z dnia (...) o sygn. akt (...) Sąd odrzucił skargę kasacyjną PB od powyższego wyroku Sądu z dnia (...).

Pismem z dnia (...) skarżący złożył zażalenie na ww. postanowienie Sądu z dnia (...) odrzucające skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu.

Stosownie do art. 194 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: "p.p.s.a."), zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej. Zgodnie z § 4 wyżej wskazanego artykułu, zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Przepis art. 175 § 2 i 3 p.p.s.a. stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 175 § 2 p.p.s.a., przepisu § 1 (art. 175) nie stosuje się, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Natomiast stosownie do dyspozycji art. 175 § 3 p.p.s.a., skarga kasacyjna może być sporządzona przez 1) doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami; 2) rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej.

Odnosząc powyżej wskazane wymogi do zażalenia skarżącego z dnia (...) należy wskazać, że zostało ono sporządzone osobiście przez skarżącego, a zatem zostało sporządzone z naruszeniem wyżej wskazanych przepisów p.p.s.a., zgodnie z którymi zażalenie na postanowienie odrzucające skargę kasacyjną winno być sporządzone przez profesjonalnego pełnomocnika, względnie przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach prawniczych. Jak wskazuje się w orzecznictwie zawarte w art. 194 § 4 p.p.s.a. pojęcie "sporządzenie" należy rozumieć jako "napisanie i podpisanie" zażalenia w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej, ponieważ to podpis wprost wskazuje osobę, która sporządziła zażalenie (por.: postanowienie NSA z dnia 29 września 2014 r. sygn. akt II FZ 1376/14, dostępne pod adresem www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

W kontekście powyższego należy zauważyć, że skarżący został przez Sąd prawidłowo pouczony o tym, że zażalenie na postanowienie odrzucające skargę kasacyjną musi zostać sporządzone przez legitymowaną do tego osobę (k. (...) akt sądowych).

Stosownie do art. 197 § 2 p.p.s.a., do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Zgodnie z art. 178 p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Drugi ze wskazanych przepisów stosowany odpowiednio w odniesieniu do postępowania wywołanego zażaleniem skarżącego na postanowienie Sądu odrzucające skargę kasacyjną, obliguje Sąd do odrzucenia zażalenia.

W orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że niesporządzenie zażalenia na postanowienie odrzucające skargę kasacyjną przez jedną z osób z wymienionych w art. 194 § 4 p.p.s.a. jest nieusuwalnym brakiem, powodującym odrzucenie zażalenia w oparciu o art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. (por.: postanowienie NSA z dnia 23 października 2007 r. sygn. akt II GZ 167/07, dostępne pod adresem www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 197 § 2 w zw. z art. 178 p.p.s.a. postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.