Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2091319

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2016 r.
I SA/Po 466/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Bejgerowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2012 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 10 lutego 2016 r. E. R. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...), nr (...), w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2012 r. W petitum skargi wniosła także o ustanowienie dla niej adwokata.

Starszy Referendarz Sądowy WSA w Poznaniu zarządzeniem z dnia 7 kwietnia 2016 r., o sygn. akt I SA/Po 466/16, pozostawił wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania, wskazując, że skarżąca uzupełniła wniosek, na wezwanie Sądu, z uchybieniem terminu do dokonania tej czynności określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Wydziału I z dnia 11 marca 2016 r.

Wnioskiem złożonym w dniu 15 kwietnia 2016 r. skarżąca wystąpiła do Sądu o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Postanowieniem Sądu z dnia 26 kwietnia 2016 r., o sygn. akt I SA/Po 466/16, powyższy wniosek skarżącej został odrzucony, na podstawie art. 88 w zw. z art. 86 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 - w skrócie: "p.p.s.a."), z uwagi na jego niedopuszczalność. Powyższe orzeczenia nie zostało zaskarżone. W związku z powyższym zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I WSA w Poznaniu z dnia 31 maja 2016 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł, w kasie Sądu albo na rachunek bankowy Sądu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis powyższego zarządzenia doręczono skarżącej w dniu 3 czerwca 2016 r. (druk zwrotnego potwierdzenie odbioru, k. 42 akt sąd.). Wyznaczony w nim termin upłynął bezskutecznie z dniem 10 czerwca 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, zważył co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Warunkiem skutecznego wniesienia skargi jest uiszczenie wpisu sądowego. Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Natomiast stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 31 maja 2016 r. zawierający wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi został skutecznie doręczony skarżącej w dniu 3 czerwca 2016 r. (druk zwrotnego potwierdzenia odbioru, k. 42 akt sąd.), a zatem termin do uiszczenia należnej opłaty upływał z dniem 10 czerwca 2016 r. W zakreślonym terminie skarga nie została przez skarżącą opłacona, co jednoznacznie potwierdza informacja z dnia 20 czerwca 2016 r. (k. 44 akt sąd.). Tym samym ziściła się przesłanka do odrzucenia opisanej powyżej skargi.

W tym stanie rzeczy Sąd, działając na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 16 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.