Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2621964

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 19 lutego 2019 r.
I SA/Po 459/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Nikodem.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział I po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (...) z dnia (...) marca 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca (...) pismem z dnia (...) maja 2018 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na wskazane w sentencji postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (...).

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 30 maja 2018 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie skutecznie doręczono skarżącej w dniu (...) czerwca 2018 r. (k. 17 akt sąd.). Termin do uzupełnienia braku skargi upłynął z dniem (...) czerwca 2018 r.

W terminie otwartym do uiszczenia wpisu skarżąca pismem nadanym w dniu (...) czerwca 2018 r. wystąpiła z wnioskiem o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie całkowitym. Postanowieniem z dnia 19 listopada 2018 r. starszy referendarz sądowy odmówił przyznania skarżącej prawa pomocy w zakresie całkowitym. Skarżąca nie złożyła sprzeciwu.

W związku z powyższym zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 2 stycznia 2019 r. skarżąca została wezwana do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 30 maja 2018 r. wzywającego do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł. Jednocześnie skarżąca została pouczona, że nieuiszczenie wpisu od skargi w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, spowoduje odrzucenie skargi. Odpis powyższego zarządzenia skutecznie doręczono skarżącej w dniu (...) stycznia 2019 r. (k. 52 akt sąd.). Termin do uiszczenia wpisu upłynął z dniem (...) stycznia 2019 r. Do dnia rozpatrywania niniejszej sprawy wpis od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Warunkiem skutecznego wniesienia skargi jest uiszczenie wpisu sądowego. Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej: "p.p.s.a."), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Natomiast stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie skarżąca, po prawomocnym zakończeniu postępowania zainicjowanego jej wnioskiem o przyznanie prawa pomocy, została wezwana do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 30 maja 2018 r. wzywającego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Odpis powyższego zarządzenia został skutecznie doręczony skarżącej w dniu (...) stycznia 2019 r., a zatem termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi upływał z dniem (...) stycznia 2019 r. W zakreślonym przez Sąd terminie, skarżąca nie uzupełniła braku formalnego skargi poprzez uiszczenie wymaganego wpisu od skargi.

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.