Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1595290

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 24 listopada 2011 r.
I SA/Po 455/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Małecki.

Sędziowie WSA: Karol Pawlicki, Małgorzata Bejgerowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2011 r. sprawy ze skargi R.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku rolnym postanowił:

I.

umorzyć postępowanie;

II.

zwrócić skarżącemu R.W. uiszczony wpis sądowy w kwocie (...) zł ((...) złotych);

III.

przyznać od Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu adw. (...) kwotę (...) zł ((...) złotych), uwzględniającą podatek od towarów i usług w wysokości (...) ((...) złotych) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej przyznanej z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) maja 2011 r. R. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) kwietnia 2011 r., Nr (...), w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku rolnym.

Podczas rozprawy w dniu (...) listopada 2011 r. pełnomocnik skarżącego oświadczył, że cofa skargę złożoną w niniejszej sprawie, albowiem uiszczony wpis sądowy (... zł) jest wyższy niż wartość przedmiotu sporu (... zł), a zaskarżona decyzja ma charakter kasacyjny. Dodatkowo pełnomocnik wniósł o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm., dalej - p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę. Zasadą jest, że cofnięcie skargi wiąże Sąd, gdyż składając takie oświadczenie strona skarżąca daje wyraz temu, że rezygnuje z realizacji prawa do Sądu. Cofnięcie skargi podlega ograniczonej kontroli Sądu administracyjnego w sytuacji, kiedy doszło już do wszczęcia postępowania. Zgodnie z powołanym przepisem, Sąd musi uznać tę czynność za niedopuszczalną, jeśli stwierdzi, że zmierza ona do obejścia prawa lub spowodowałaby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W niniejszej sprawie nie zaistniała żadna z powyższych przesłanek negatywnych, które uniemożliwiałyby stronie cofnięcie skargi. Biorąc więc pod uwagę treść przytoczonej normy prawnej z art. 60 p.p.s.a. oraz okoliczność skutecznego cofnięcia skargi przez pełnomocnika skarżącego, stwierdzić należy, że zachodzi jedna z przesłanek umorzenia postępowania sądowoadministracyjnego, o której stanowi art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Wobec powyższego, Sąd orzekł na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., jak w pkt I sentencji. O kosztach postępowania postanowiono w oparciu o treść art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., jak w pkt II odnośnie zwrotu wpisu sądowego skarżącemu oraz na podstawie art. 250 p.p.s.a. odnośnie kosztów pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, jak w pkt III.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.