Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508860

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2018 r.
I SA/Po 438/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Nikodem.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, Wydział I po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi X. Sp. z o.o., Sp. Komandytowo-akcyjna w (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za lata 2016-2017 wraz z odsetkami postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 19 kwietnia 2018 r. X. Sp. z o.o., Sp. Komandytowo-akcyjna w (...) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego wskazaną w sentencji.

Zarządzeniem z dnia 24 maja 2018 r. Przewodniczący Wydziału I wezwał stronę skarżącą do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez złożenie dokumentu określającego umocowanie osoby podpisanej pod skargą do reprezentowania strony skarżącej tj. wyciągu KRS strony skarżącej oraz jej komplementariusza zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.). Strona skarżąca została również zobowiązana do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie (...) zł. Sąd w pouczeniu, skierowanym do strony skarżącej wskazał, że w wypadku, gdy strona nie uzupełni braków formalnych skargi i nie uiści należnego wpisu w zakreślonym terminie 7 dni od doręczenia zarządzenia, nastąpi odrzucenie skargi.

Wezwanie adresowane do strony skarżącej - zostało przez osobę uprawnioną do odbioru przesyłki odebrane w dniu 28 maja 2018 r. Podany zatem w wezwaniu siedmiodniowy termin do usunięcia braków formalnych skargi upłynął bezskutecznie w dniu 4 czerwca 2018 r.

Wobec powyższego na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 § 3 w zw. z art. 16 § 2 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.