Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2091301

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 16 sierpnia 2016 r.
I SA/Po 428/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Włodzimierz Zygmont.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi XA i XB na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w (...) z dnia (...) stycznia 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. postanawia:

I.

umorzyć postępowanie;

II.

zwrócić skarżącym XA i XB kwotę (...),- zł (słownie (...) złotych) uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wnieśli skargę do sądu na wskazaną w sentencji decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. Pełnomocnik skarżących w piśmie procesowym z dnia (...) czerwca 2016 r. cofnął skargę i wniósł o zwrot wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie sądowe należało umorzyć.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 - dalej: "p.p.s.a.") skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Sąd uznał, że cofnięcie skargi jest dopuszczalne oraz że skarżący skutecznie cofnęli skargę.

Dlatego na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.