Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2091299

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 20 lipca 2016 r.
I SA/Po 420/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Bejgerowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy odroczenia zapłaty zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług za sierpień 2015 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 11 lutego 2016 r. P. B. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia (...), nr (...), utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w A. z dnia (...), nr (...), odmawiającą odroczenia zapłaty zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług za sierpień 2015 r. w kwocie (...) zł.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 7 marca 2016 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł, w kasie Sądu albo na rachunek bankowy Sądu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis powyższego zarządzenia doręczono skarżącemu, za pośrednictwem osoby uprawnionej do odbioru przesyłek, w dniu 14 marca 2016 r. (druk zwrotnego potwierdzenie odbioru, k. 17 akt sąd.). W otwartym terminie do uiszczenia wpisu skarżący złożył wniosek o przyznanie jemu prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Starszy referendarz sądowy WSA w Poznaniu postanowieniem z dnia 5 maja 2016 r. oddalił wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy. W wyniku rozpoznania sprzeciwu skarżącego z dnia 16 maja 2016 r., Sąd postanowieniem z dnia 24 maja 2016 r., o sygn. akt I SA/Po 420/16, utrzymał w mocy powyższe postanowienie referendarza. Nie zgadzając się z tym orzeczeniem skarżący wniósł kolejny środek zaskarżenia (pismo z dnia 8 czerwca 2016 r. zatytułowane sprzeciw), który postanowieniem Sądu z dnia 5 lipca 2016 r., jako niedopuszczalny, został odrzucony.

W związku z prawomocnym rozstrzygnięciem postępowania zainicjowanego wnioskiem skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 30 czerwca 2016 r. doręczono skarżącemu odpis prawomocnego zarządzenia z dnia 7 marca 2016 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Odpis prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 7 marca 2016 r. został skutecznie doręczony skarżącemu, za pośrednictwem osoby uprawnionej do odbioru przesyłek, w dniu 4 lipca 2016 r. (druk zwrotnego potwierdzenia odbioru, k. 103 akt sąd.). W terminie otwartym do uiszczenia wpisu skarżący złożył pismo z dnia 7 lipca 2016 r., w którym ponownie wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Warunkiem skutecznego wniesienia skargi jest uiszczenie wpisu sądowego. Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 - dalej w skrócie: "p.p.s.a."), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Natomiast stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpatrywanej sprawie skarżący został zobowiązany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł. Do zapłacenia tej opłaty wezwano skarżącego zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 7 marca 2016 r. Po prawomocnym zakończeniu postępowania w przedmiocie przyznania skarżącemu prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, skarżący został ponownie wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Odpis prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 7 marca 2016 r. został skutecznie doręczony skarżącemu, za pośrednictwem osoby uprawnionej do odbioru przesyłek, w dniu 4 lipca 2016 r. (druk zwrotnego potwierdzenia odbioru, k. 103 akt sąd.), a zatem 7-dniowy termin do uiszczenia wpisu upływał z dniem 11 lipca 2016 r. W zakreślonym terminie wymagany wpis nie został uiszczony, natomiast skarżący, pismem nadanym w dniu 7 lipca 2016 r., ponownie wystąpił do Sądu o zwolnienie go od kosztów sądowych.

Podkreślenia wymaga, że ponowne złożenie wniosku o przyznanie prawa pomocy, nawet dokonane w terminie wskazanym w kolejnym wezwaniu do uiszczenia wpisu, nie może uchylić skutków prawomocności wydanego wcześniej rozstrzygnięcia w przedmiocie prawa pomocy i pozostaje bez wpływu na bieg terminu przewidzianego w ustawie. Ze skutku prawnego, jakim jest prawomocność postanowienia Sądu z dnia 24 maja 2016 r., o sygn. akt I SA/Po 420/16, odmawiającego stronie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, wynika obowiązek zapłaty przez stronę wymaganego wpisu od skargi oraz obowiązek sądu do ponownego wezwania do jego uiszczenia (por. postanowienie NSA z dnia 4 marca 2005 r., o sygn. akt II FZ 58/05, dostępne na stronie internetowej: www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Mając na względzie fakt, że wniosek o przyznanie prawa pomocy w niniejszej sprawie został w całości rozpoznany prawomocnym postanowieniem, a termin do uiszczenia wpisu rozpoczął bieg w terminie zakreślonym w zarządzeniu z dnia 30 czerwca 2016 r., kolejny wniosek w sprawie zwolnienia od kosztów nie ma wpływu na bieg terminu wskazanego w zarządzeniu wzywającym do wykonania pierwotnego zarządzenia z dnia 7 marca 2016 r. w przedmiocie wpisu.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że na skarżącym ciążył - wynikający z prawomocnego postanowienia odmawiającego przyznania prawa pomocy - obowiązek uiszczenia wpisu od skargi. Po upływie wyznaczonego terminu do uiszczenia wpisu od skargi podlegała ona odrzuceniu, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. Takiej konsekwencji nieuiszczenia wpisu w niniejszej sprawie nie niweczą następcze czynności skarżącego w postaci kolejnego lub dalszych wniosków o przyznanie prawa pomocy (por. postanowienie NSA z dnia 16 grudnia 2011 r., o sygn. akt I OZ 1047/11, dostępne na stronie internetowej: www.orzeczenia.nsa.gov.pl). W tym miejscu jeszcze raz należy wskazać, że ponowny wniosek o przyznanie prawa pomocy złożony w sytuacji, gdy Sąd wydał uprzednio prawomocne postanowienie w tym przedmiocie, nie przerywa biegu terminu do uiszczenia wpisu. Odmienne procedowanie mogłoby doprowadzić w istocie do uniemożliwienia prowadzenia postępowania wskutek rozpoznawania kolejnych wniosków strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy, a co za tym idzie - skutkować nieuzasadnionym wydłużeniem postępowania i trudnością w jego zakończeniu orzeczeniem rozstrzygającym sprawę co do istoty.

W tym stanie rzeczy Sąd, działając na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 16 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.