Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1999973

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 25 lutego 2016 r.
I SA/Po 40/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Wolna-Kubicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi RR na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) skarżący RR za pośrednictwem pełnomocnika BR wniósł do tutejszego Sądu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Merytoryczne rozpatrzenie zasadności skargi poprzedzone jest w postępowaniu przed sądem administracyjnym badaniem dopuszczalności jej wniesienia.

Wymogi stawiane skardze jako pismu inicjującemu postępowanie sądowoadministracyjne sprecyzowane zostały w art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako: "p.p.s.a."), zgodnie z którym skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: 1) wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; 2) oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy; 3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego: 4) w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa. Co istotne na gruncie niniejszej sprawy skarga musi czynić zadość wymaganiom stawianym dla pisma w postępowaniu sądowym, wymogi stawiane pismom sądowym sprecyzowano z kolei w art. 46 § 1 p.p.s.a., zgodnie z którym każde pismo strony powinno zawierać: 1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 2) oznaczenie rodzaju pisma; 3) osnowę wniosku lub oświadczenia; 4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 5) wymienienie załączników. Stosownie do postanowień art. 46 § 3 p.p.s.a. do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem. W świetle art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie załącznika do akt sądowych. Art. 215 § 1 p.p.s.a. stanowi, że w każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość wpisu.

Mając na uwadze okoliczność, że do skargi nie złożono pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi, w skardze nie podano wartości przedmiotu zaskarżenia oraz nie złożono odpisu skargi dla uczestnika postępowania, na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia (...), pismem z dnia (...) wezwano pełnomocnika do usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania braków formalnych skargi przez:

- złożenie pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi,

- podanie wartości przedmiotu zaskarżenia,

- nadesłanie dodatkowego egzemplarza skargi dla uczestnika postępowania.

Wezwanie skierowane do pełnomocnika zawierało pouczenie, zgodnie z którym nieusunięcie braków formalnych skargi w terminie spowoduje odrzucenie skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Z akt sprawy wynika, że przesyłka zawierająca wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi została doręczona pełnomocnikowi skarżącego w dniu (...), a co za tym idzie, że siedmiodniowy termin do wykonania w. w wezwania upłynął bezskutecznie z dniem (...).

Tymczasem z akt sądowych niniejszej sprawy wynika, że pełnomocnik skarżącego nie odpowiedział na w. w wezwanie.

Mając na uwadze fakt, że pełnomocnik skarżącego w terminie otwartym do uzupełnienia braków formalnych skargi nie uzupełnił ich, zastosowanie w sprawie musi znaleźć art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd odrzuca skargę: gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W tym stanie rzeczy, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w zw. z art. 58 § 3 i art. 16 § 2 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.