Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2091283

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 26 lipca 2016 r.
I SA/Po 385/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Fornalik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia (...) stycznia 2016 r., Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. z tytułu wspólnego rozliczenia podatkowego (PIT-36) za 2007 r. postanawia:

I.

umorzyć postępowanie

II.

zwrócić skarżącej kwotę (...),- zł (słownie (...)) tytułem zwrotu uiszczonego wpisu od skargi

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na wskazaną w sentencji decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-36) za 2007 r. z tytułu wspólnego rozliczenia podatkowego (PIT-36) za 2007 r. Pełnomocnik skarżącej w piśmie procesowym z dnia (...) czerwca 2016 r. cofnął skargę i wniósł o zwrot wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie w niniejszej sprawie należało umorzyć ponieważ skarżąca skutecznie cofnęła skargę.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 - dalej: "p.p.s.a.") skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Sąd uznał, że cofnięcie skargi w rozpatrywanej sprawie jest dopuszczalne, wobec czego na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.