Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2091275

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 22 czerwca 2016 r.
I SA/Po 343/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Fornalik (spr.).

Sędziowie: NSA Włodzimierz Zygmont, WSA Katarzyna Wolna-Kubicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca 2016 r. sprawy ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w (...) z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-36) za 2007 r. postanawia:

I.

umorzyć postępowanie;

II.

zwrócić skarżącemu kwotę (...) złotych tytułem zwrotu uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący X wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia (...) grudnia 2015 r., nr (...), utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. z dnia (...) października 2015 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-36) za 2007 r.

W piśmie procesowym z dnia (...) czerwca 2016 r. pełnomocnik skarżącego oświadczył, iż cofa skargę w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 - dalej: "p.p.s.a.") skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, iż cofnięcie skargi, w niniejszej sprawie, jest dopuszczalne, wobec czego na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. umorzył postępowanie w sprawie.

Mając na uwadze treść art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w punkcie II sentencji, tj. zwrócił stronie z urzędu kwotę (...) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.