Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 21 kwietnia 2006 r.
I SA/Po 340/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Ruszyński.

Sędziowie as.sąd., WSA: Maciej Jaśniewicz as.sąd. Roman Wiatrowski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2006 r. przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej sprawy ze skargi M.C. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie obciążenia kosztami biegłego

I.

uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego nr (...) z dnia (...)

II.

zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącego kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego;

III.

wstrzymuje wykonanie postanowień wymienionych w pkt 1 do chwili uprawomocnienia się niniejszego wyroku. (-) R. Wiatrowski (-) J. Ruszyński (-) M. Jaśniewicz

Uzasadnienie faktyczne

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w K. postanowieniem z dnia (...) 2003 r. nr (...) obciążył solidarnie strony umowy sprzedaży zawartej w dniu 22 kwietnia 2003 r. kosztami operatu szacunkowego, sporządzonego przez biegłą J. G., w kwocie (...), zł z tytułu wyceny - części zabudowanej nieruchomości położonej w K. przy ul. (...).

W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy pierwszej instancji stwierdził, że w związku z tym, że ustalona przez biegłego rzeczoznawcę wartość nieruchomości w kwocie (...), zł przekroczyła o 33% wartość określoną przez strony w umowie sprzedaży ((...),- zł.), na podstawie art. 6.ust. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) istnieją przesłanki do obciążenia kosztami opinii biegłego stron umowy.

W skutek wniesienia zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej powyższe postanowienie uchylił w całości postanowieniem z dnia (...).2003 r. nr (...).

W uzasadnieniu Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że zaskarżone postanowienie jest konsekwencją rozstrzygnięcia wynikającego z decyzji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w K., którą stronom umowy sprzedaży z dnia 22 kwietnia 2003 r. określono podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie (...), zł W związku z tym, że od powyższa decyzja została uchylona i przekazana do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, za zasadne uchylenie również postanowienia.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w K. po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego w dniu 28 lipca 2004 r. wydał decyzję, w której przyjął wartość rynkową udziału wynikającą z opinii biegłej, skorygowanej o wskaźnik zmian powierzchni użytkowej budynków, w kwocie (...),- zł i w konsekwencji określił podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości (...), zł.

Organ podatkowy pierwszej instancji uznał, że tak ustalona wartość rynkowa przedmiotu udziału w części zabudowanej nieruchomości położonej w K. przy ul. (...) również przekracza 33% wartość podaną przez strony w umowie z dnia 22 kwietnia 2003 r. W konsekwencji postanowieniem z dnia (...).2004 r. organ podatkowy obciążył solidarnie strony umowy kosztami opinii biegłej w wysokości (...) złotych zgodnie z fakturą VAT nr (...) z dnia (...) 2003 r.

Na postanowienie to M. C. złożył zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej.

Dyrektor Izby Skarbowej po rozpatrzeniu zażalenia wydał w dniu (...) 2004 r. postanowienie nr (...), którym utrzymał w mocy postanowienie organu podatkowego pierwszej instancji.

W uzasadnieniu organ odwoławczy podniósł, że każde postanowienie o kosztach opinii biegłego wydane na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych winno być poprzedzone wydaniem decyzji określającej podstawę opodatkowania i rozstrzygającej o wysokości należnego podatku. Dyrektor Izby Skarbowej podkreśla, że w decyzji z dnia (...).2004 r. wprawdzie uchylił decyzję organu podatkowego pierwszej instancji ale jednocześnie w niej określił należny podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości (...) - zł naliczony od wartości ustalonej na podstawie biegłej po jej uzupełnieniu aneksem z dnia (...).2004 r. w kwocie (...),- zł. Tak ustalona wartość również przekroczyła 33%. Mając to na względzie oraz fakt, że wysokość kosztów operatu szacunkowego nie uległa zmianie Dyrektor uznał zażalenie za bezzasadne.

Na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) 2004 r. M. C. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W skardze M. C. wniósł o uchylenie postanowienia w całości lub stwierdzenie jego nieważności a także o zasądzenie od Dyrektora Izby Skarbowej kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skarżący postawił organom podatkowym, że prowadząc ponownie postępowanie posługiwały się tą samą sygnaturą pomimo wcześniejszego uchylenia przez Dyrektora Izby Skarbowej zarówno decyzji jak i postanowienia.

Zdaniem skarżącego przypisane postanowieniem koszty nie dotyczą postępowania wszczętego w dniu 12 stycznia 2004 r. lecz postępowania zakończonego w dniu 19 grudnia 2003 r. decyzją ostateczną Dyrektora Izby Skarbowej Nr (...). W konsekwencji skarżący podważył fakturę wystawioną przez biegłą w dniu (...).2003 r. za ustalenie wartości nieruchomości, uznając, że została wystawiona pięć miesięcy przed datą wszczęcia postępowania.

Skarżący postawił również organowi podatkowemu pierwszej instancji zarzut, że postanowieniem z dnia (...) 2004 r. dopuścił powtórnie, jako dowód, wadliwy operat szacunkowy. Skarżący podniósł też, że w wyniku jego zastrzeżeń biegła sporządziła dwa aneksy, które jednak nie usunęły wszystkich wątpliwości.

Skarżący podkreślił też, że postanowienie wydano jako towarzyszące decyzji nr (...) z (...) 2004 r., która jest wadliwa z uwagi na materiał dowodowy.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o jej oddalenie.

Ustosunkowując się do zarzutów organ odwoławczy podniósł, że posługiwanie się tym samym numerem sprawy po jej zwrocie do ponownego rozpatrzenia wynika stąd, że jest to cały czas ta sama sprawa.

Zarzut że nie powołano innego biegłego tylko powtórnie dopuszczono jako dowód wadliwą opinię organ odwoławczy uznał za nieuzasadniony, gdyż pomimo przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia strony i przedmiot postępowania pozostawał ten sam a ponadto postanowieniem z dnia (...) 2004 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w K. dopuścił jako dowód operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę J. G.

Odnośnie zarzutów dotyczących nieprawidłowości w wycenie nieruchomości stwierdzono, że ustosunkowano się do nich szczegółowo w odpowiedzi na skargę wniesioną również na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej wydaną w dniu (...) 2004 r. w przedmiocie określenia wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych cywilnoprawnych tytułu przedmiotowej umowy sprzedaży z dnia 22 kwietnia 2003 r.

Na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2006 r. swój udział zgłosił Prokurator Prokuratury Apelacyjnej i wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Sądy administracyjne dokonują kontroli legalności działań administracji publicznej zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) poprzez orzekanie w sprawach skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Art. 134 Prawa o postępowaniu przed sadami administracyjnymi wprowadza do postępowania sądowo - administracyjnego zasadę oficjalności. Zgodnie z jej treścią sąd nie jest związany zarzutami i wnioskami oraz powołaną podstawą prawną. Brak związania zarzutami i wnioskami oznacza, że sąd bada w pełnym zakresie zgodność zaskarżonego aktu z prawem.

Na wstępie należy zauważyć, że podstawy do obciążenia kosztami biegłego istnieją zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) tylko wówczas, jeżeli strony czynności prawnej pomimo wezwania organu podatkowego, nie określiły wartości lub podały wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej i jeżeli wartość określona w wyniku powołania biegłego przekroczy o 33% wartość podaną przez strony.

W przedmiotowej sprawie zaskarżonym postanowieniem z dnia (...).2004 r. Nr (...). Dyrektor Izby Skarbowej z dnia (...).2004 r. utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w K. nr (...) z dnia (...).2004 r., którym organ podatkowy pierwszej instancji na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) obciążył solidarnie strony umowy sprzedaży z dnia 22.04.2003 kosztami operatu szacunkowego w kwocie (...) złotych.

Postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...).2004 r. było konsekwencją wydania przez Dyrektora Izby Skarbowej Decyzji z dnia (...).2004 r. nr (...) określającej stronom czynności prawnej z dnia 22 kwietnia 2004 r. zobowiązanie w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości (...) złotych. W uzasadnieniu postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej wskazano bowiem, że organ odwoławczy określił należny podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości (...),- zł naliczony od wartości ustalonej na podstawie biegłej po jej uzupełnieniu aneksem z dnia (...).2004 r. w kwocie (...),- zł. Tak ustalona wartość również przekroczyła 33%.

Na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...).2004 r. nr (...) określającej stronom czynności prawnej z dnia 22 kwietnia 2004 r. zobowiązanie w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości (...) złotych, M. C. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. W wyniku stwierdzonych uchybień Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpatrzeniu skargi, uchylił powyższą decyzję wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2006 r. sygn. akt I S.A./Po 339/05. W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził między innymi, że nie można uznać, że prawidłowo została ustalona wartość rynkowa przedmiotu umowy z dnia 22 kwietnia 2003 r.

Wobec powyższego nie mają zastosowania przesłanki, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, stanowiące podstawę do obciążenia stron kosztami biegłego.

Z tych też względów, należało orzec jak w pkt1 sentencji wyroku na podstawie art. 145 § 1 lit.a prawa o postępowaniu przed sadami administracyjnymi.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 200 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które obejmują wpis od skargi w wysokości 100, -złotych.

O wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji do czasu uprawomocnienia wyroku należało orzec na podstawie art. 152 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

(-) R. Wiatrowski (-) J. Ruszyński (-) M. Jaśniewicz