Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 29 marca 2006 r.
I SA/Po 331/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Małecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E.S.M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od lipca do grudnia 2002 r. postanawia: umorzyć postępowanie (-) J.Małecki

Uzasadnienie faktyczne

E. S. M. - reprezentowana przez radcę prawnego J. G. pismem z dnia (...) złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Następnie pismem procesowym z dnia (...) skarżąca cofnęła wniesioną skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd, chyba że sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, gdy zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Skoro skarżąca pismem z dnia (...) cofnęła skargę i Sąd po analizie stwierdził, że cofnięcie skargi nie zmierza do obejścia prawa, ani nie spowoduje utrzymania w mocy postanowienia dotkniętego wadą nieważności, dlatego na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 cyt. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postępowanie należało umorzyć.

(-) J.Małecki