Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722843

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 17 września 2019 r.
I SA/Po 330/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Rennert.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 17 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi K. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) lutego 2019 r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące: od lipca do grudnia 2014 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) marca 2019 r. K. P. wniosła skargę na decyzję wskazaną w rubrum niniejszego orzeczenia, wnosząc równocześnie o zwolnienie od kosztów sądowych.

Po prawomocnym zakończeniu postępowania zainicjowanego pismem strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I WSA w Poznaniu z dnia (...) sierpnia 2019 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie (...)- zł. Sąd w pouczeniu, skierowanym do strony skarżącej wskazał, że w wypadku, gdy strona nie uiści należnego wpisu w zakreślonym terminie 7 dni od doręczenia zarządzenia, nastąpi odrzucenie skargi.

Z akt sprawy wynika, że przesyłkę zawierającą ww. wezwanie doręczono stronie skarżącej w dniu (...) sierpnia 2019 r. (por. potwierdzenie odbioru - karta nr (...) akt sądowych). W związku z powyższym siedmiodniowy termin do wykonania tego wezwania upłynął z dniem (...) sierpnia 2019 r.

Z informacji udzielonej przez Oddział Finansowo - Budżetowy WSA w Poznaniu wynika, że do dnia (...) sierpnia 2019 r. wpłata nie wpłynęła (por. - karta nr (...) akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

W myśl art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W sytuacji gdy od skargi nie został uiszczony wpis sądowy, strona wnosząca ten środek zaskarżenia powinna na wezwanie sądu w terminie siedmiu dni uiścić wskazaną kwotę. Zaniedbanie tego obowiązku skutkuje obligatoryjnym odrzuceniem skargi, o czym stanowi art. 220 § 3 p.p.s.a.

Skoro w przedmiotowej sprawie strona skarżąca nie uiściła wpisu sądowego od skargi, skargę należało odrzucić.

Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 16 § 2 p.p.s.a. postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.