Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399081

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 5 listopada 2013 r.
I SA/Po 302/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Karol Pawlicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział I po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku (...) o wstrzymanie wykonania egzekucji w sprawie ze skargi (...) na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia (...) stycznia 2013 r., nr (...) w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego postanawia: oddalić wniosek

Uzasadnienie faktyczne

W skardze z dnia (...) lutego 2013 r. na wskazane w sentencji postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu skarżąca wniosła m.in. o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego bowiem przepisy art. 17 § 2, art. 35 § 1 oraz art. 56 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm. - obecnie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.) - dalej: "u.p.e.a.", przewidują wstrzymanie postępowania egzekucyjnego do czasu rozpatrzenia środka odwoławczego.

Skarżąca wskazała, że tylko wstrzymanie egzekucji oraz uchylenie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu pozwoli jej na realną spłatę zadłużenia, bez konieczności przymusowej egzekucji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Wniosek skarżącej nie zasługuje na uwzględnienie. Sąd nie jest organem egzekucyjnym i nie ma kompetencji do zawieszania postępowania egzekucyjnego. Kompetencja ta przysługuje wyłącznie organowi egzekucyjnemu stosownie do przepisów art. 34 § 3, art. 56, art. 110p § 3, art. 114d u.p.e.a.

Należy wyjaśnić, że w świetle art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a." sąd administracyjny może na wniosek strony skarżącej wstrzymać wykonanie w całości lub części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (art. 61 § 3 p.p.s.a.). Tym samym udzielenie przez sąd administracyjny ochrony tymczasowej może odnosić się wyłącznie do sfery prawnej wykonania aktu administracyjnego (w tym wypadku postanowienia), a nie jego faktycznej realizacji w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Wobec powyższego sąd na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.