Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 29001

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Poznaniu
z dnia 23 stycznia 1997 r.
I SA/Po 293/96

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Małecki.

Sędziowie NSA: Sylwia Zapalska, Maria Skwierzyńska (spr.).

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 2 i 13 ustawy z 8.I.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) sprzedaż towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podstawą opodatkowania jest obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży towaru, pomniejszona o kwotę podatku. Ta zasada wyrażona w art. 15 ust. 1 omawianej ustawy nie ma jednak zastosowania w przypadkach określonych w art. 17 w.w. ustawy tj. m.in. wtedy, gdy między kupującym, a sprzedającym lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające lub nadzorcze istnieje związek mający m.in. charakter powiązań rodzinnych (np. małżeństwo). Wówczas organ podatkowy określa wysokość obrotu na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w dniu wykonania świadczenia (pomniejszonych o podatek, gdyby miał on wpływ na ustalenie ceny).

W rozpatrywanej sprawie nie budzi wątpliwości fakt, że między stronami umowy sprzedaży samochodu "Peugeot" istniał związek, o którym mowa w w.w. art. 17 ust. 1 pkt 3 ust. 2 i 3, skoro jedynym udziałowcem Spółki (jednoosobowej) "S. Auto Leasing" jest Andrzej S., a głównym udziałowcem drugiej Spółki "S. Leasing" jest jego żona Maria, zaś Andrzej S. posiada w tej Spółce udziały w wysokości 1,25%.

Biorąc więc pod uwagę powyższy fakt, skoro główni udziałowcy obu zawierających umowę sprzedaży Spółek są małżeństwem, organy podatkowe obowiązane były zastosować się do wymogów określonych w art. 17 ust. 1 i pominąć treść umowy sprzedaży samochodu Spółce "S. Leasing" w zakresie ceny pojazdu, określając obrót skarżącej Spółki z tytułu sprzedaży samochodu "Peugeot" w wysokości przeciętnej ceny takiego samochodu w miesiącu lipcu 1993 r.

Zdaniem Sądu organ podatkowy zasadnie nie obniżył wysokości określonego skarżącej Spółce obrotu z tego względu, że przedmiotowy samochód - jak uważa skarżąca - był obciążony prawem na rzecz osób trzecich. Jak bowiem wynika z zebranego w sprawie materiału dowodowego umowa leasingu zawarta została przez Spółkę "S. Auto Leasing" w dniu 3 lipca 1993 r., czyli, jak należy sądzić, przed zakupem tego samochodu od firmy "J." Następnie w dniu 20 lipca tegoż roku "S. Auto Leasing" zawarł umowę sprzedaży w.w. samochodu Spółce "S. Leasing" (przy czym nie wiadomo, czy samochód ten był już nabyty od firmy "J."), która to Spółka dokonała jego rejestracji, następnie swój samochód oddała w leasing Spółce Cywilnej Wojciech B. i Zbigniew K., pobierając w ciągu 1993 r. stosowne opłaty z tego tytułu (czynsz leasingowy).

Przedmiotem działalności Spółki "S. Leasing" było udostępnianie samochodów innym podmiotom na podstawie umów leasingu. W świetle wyżej określonego stanu faktycznego brak więc jakichkolwiek podstaw do uznania, że wartość sprzedanego nowego samochodu "Peugeot" tak dla sprzedającej Spółki "S. Auto Leasing" jak i dla nabywcy - Spółki "S. Leasing" mogła być niższa od tej, jaka wynikała z faktury "J." i stanowiła zarazem przeciętną cenę takiego samochodu na rynku w lipcu 1993 r. Zasadnie więc organ podatkowy podwyższył wysokość uzyskanego przez skarżącego w lipcu 1993 r. obrotu i określił odpowiednio wyższy podatek od towarów i usług za ten miesiąc.

Wobec powyższego, uznając argument skargi za nieuzasadniony, na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z 11.V.1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368) należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.