Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399079

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 18 listopada 2013 r.
I SA/Po 286/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Karol Pawlicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział I po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia na postanowienie z dnia 28 października 2013 r. odrzucające skargę kasacyjną w sprawie ze skargi (...) na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia (...) lutego 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia podstawy i uzasadnienia decyzji oraz wydania nowej decyzji kończącej przebieg postępowania podatkowego postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 28 października 2013 r. Sąd odrzucił skargę kasacyjną wniesioną przez (...) od wyroku z dnia 11 września 2013 r. o sygn. akt I SA/Po 286/13 oddalającego skargę. Odpis postanowienia wraz z pouczeniem o terminie i sposobie jego zaskarżenia został doręczony skarżącemu w dniu (...) października 2013 r. (k. 81 akt sąd.). Skarżący został pouczony, że zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym albo doradcą podatkowym w sprawach obowiązków podatkowych.

Pismo skarżącego z dnia (...) października 2013 r. Sąd zakwalifikował jako zażalenie na postanowienie z dnia 28 października 2013 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu.

Stosownie do art. 194 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: "p.p.s.a.") na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 194 § 2 i § 4 p.p.s.a., zażalenie którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej powinno być wniesione w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia, a ponadto winno być sporządzone przez profesjonalnego pełnomocnika. Przymus adwokacko-radcowski ma na celu zapewnienie pismu procesowemu odpowiedniego poziomu merytorycznego i formalnego. Od adwokata czy radcy prawnego można bowiem oczekiwać znajomości przepisów procedury obowiązującej w postępowaniu sądowym.

Przy doręczeniu odpisu zaskarżonego postanowienia skarżący został pouczony o obowiązku sporządzenia zażalenia przez profesjonalnego pełnomocnika.

Pomimo pouczenia skarżący sporządził i wniósł zażalenie samodzielnie z pominięciem przymusu adwokacko-radcowskiego. Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.