Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 5 października 2005 r.
I SA/Po 277/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Włodzimierz Zygmont.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w P. Wydział I po rozpoznaniu w dniu 5 października 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości postanawia odrzucić skargę /-/W. Zygmont

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 19 maja 2005 r. wezwano skarżącego A.M. do uiszczenia wpisu od wniesionej skargi w kwocie (...) zł w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, pod rygorem odrzucenia skargi.

Pismo powyższe zostało doręczone skarżącemu w dniu 24 maja 2005 r., a termin do uiszczenia wpisu upłynął bezskutecznie z dniem 31 maja 2005 r.

Wobec powyższego na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji postanowienia.

/-/W. Zygmont