Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 23 lutego 2005 r.
I SA/Po 274/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor sądowy Karol Pawlicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział I po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2005 r. na posiedzeniu niejawnym spraw) ze skargi " A " Spółki z o.o. G. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Z.G. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: odrzucić skargę. I-I K.Pawlicki

Uzasadnienie faktyczne

Decyzję organu odwoławczego doręczono skarżącej Spółce w dniu 3 grudnia 2004 r. k. 10 akt administracyjnych). Rozstrzygnięcie zawierało pouczenie o terminie i sposobie wniesienia skargi. Termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 3 stycznia 2005 r. (poniedziałek).

Skargę nadano w urzędzie pocztowym w dniu 5 stycznia 2005 r. (k. 4 akt sądowych). tj. po upływie terminu.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), skargę do sądu wnosi się a terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W tych okolicznościach skargę jako spóźnioną należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 powołanej wyżej ustawy.

(-) K.Pawlicki