Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399078

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 21 listopada 2013 r.
I SA/Po 273/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Violetta Mielcarek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku MW o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi MW na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2010 r. postanawia: oddalić wniosek skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia (...) oddalił skargę MW na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2010 r.

Skarżący złożył sporządzony na urzędowym formularzu w dniu (...) wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wniosku oświadczył, że wnosi o zwolnienie od wpisu od skargi kasacyjnej. Podał, że znajduje się w ciężkiej sytuacji majątkowej, jest osobą bezrobotną, choruje, zajmuje się domem, ma na utrzymaniu (...) dzieci. Żona natomiast pracuje. Skarżący podał, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną i dziećmi. Posiada dom o pow. (...) m2, nie posiada innych nieruchomości, oszczędności, papierów wartościowych i przedmiotów o wartości pow. 3.000 euro. Wnioskodawca oświadczył, że pozostaje we wspólności majątkowej małżeńskiej. Dom, rachunki bankowe skarżącego i jego żony zostały zajęte w postępowaniu egzekucyjnym. Skarżący nie uzyskuje żadnego dochodu, żona z tytułu wynagrodzenia za pracę w wysokości (...) brutto. Skarżący wskazał, że cały czas korzysta z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina.

Zwrócić w tym miejscu należy, że skarżący nie jest zobowiązany do uiszczenia kosztów sądowych, w tym wpisu od skargi kasacyjnej.

Zgodnie z art. 243 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z2012, poz. 270 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a.") prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania, a przyznanie prawa pomocy przed lub w toku postępowania rozpoznawczego obejmuje także postępowanie egzekucyjne. Żądanie zwolnienia od kosztów sądowych jest bezzasadne, gdy strona postępowania nie jest zobowiązana do uiszczenia jakichkolwiek opłat lub wydatków. Zgodnie bowiem z art. 239 pkt 4 p.p.s.a. nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych strona, której przyznane zostało prawo do pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym, w zakresie określonym w prawomocnym postanowieniu o przyznaniu tego prawa. Natomiast stosowanie do art. 241 p.p.s.a. zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych w przepisie prawa lub w postanowieniu sądu administracyjnego bez określenia zakresu tego zwolnienia - oznacza całkowite zwolnienie z obowiązku wnoszenia zarówno opłat sądowych, jak i ponoszenia wydatków.

Z akt sądowych wynika, że referendarz sądowy postanowieniem z dnia (...), sygn. akt (...) zwolnił MW od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2010 r. Skarżący nie wniósł na to postanowienie sprzeciwu, również prawo pomocy nie zostało cofnięte przez Sąd. Wobec powyższego stwierdzić należy, że Skarżący na obecnym etapie postępowania nie ma już obowiązku uiszczania kosztów sądowych i wobec tego wniosek w tym zakresie podlega oddaleniu.

Wobec powyższego na podstawie art. 239 pkt 4, art. 241, art. 243 § 1 i 2 w zw. z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.