Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 11 kwietnia 2005 r.
I SA/Po 269/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Gabriela Gorzan.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. i U. R. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata od 1999 do 2002 r. postanawia: odrzucić skargę /-/G.Gorzan

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca U. R. złożyła w imieniu własnym i męża skargę na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...), która wpłynęła, za pośrednictwem organu podatkowego, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dniu 14 lutego 2005 r.

Pismem z dnia 18 lutego 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny wezwał skarżących do uzupełnienia warunków formalnych skargi poprzez podanie wartości przedmiotu sporu do każdej z zaskarżonych decyzji oddzielnie oraz do podpisania skargi przez drugiego skarżącego, tj. R. R. w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Pismo doręczono skarżącym w dniu 23 lutego 2005 r., co zostało potwierdzone podpisem złożonym na pocztowym potwierdzeniu odbioru (k. 11 akt sądowych). Termin do uiszczenia opłaty sądowej upłynął zatem w dniu 2 marca 2005 r.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W sprawie pomimo upływu terminu wyznaczonego przez Sąd braki formalne skargi z dnia 15 stycznia 2005 r. nie zostały uzupełnione.

W tych okolicznościach Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

/-/G. Gorzan