I SA/Po 257/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2462267

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 22 marca 2018 r. I SA/Po 257/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - Violetta Mielcarek po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku JM o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi JM na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległego podatku od spadków i darowizn postanawia: 1. zwolnić skarżącą od kosztów sądowych, 2. ustanowić dla skarżącej radcę prawnego, którego wyznaczy Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca JM pismem z dnia (...) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na wskazaną w sentencji decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

Równocześnie skarżąca złożyła sporządzony na urzędowym formularzu w dniu (...) wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika, przy czym wnioskodawczyni nie wskazała, o którego z pełnomocników wnosi. W uzasadnieniu wniosku podała, że od (...) jest wdową, dzieci nie mieszkają z nią. Skarżąca podała, że stałe wydatki miesięczne wynoszą: (...). Skarżąca podała, że część wydatków ponosi jej opiekun na podstawie § (...) umowy z dnia (...) w sprawie nieodpłatnego, wymiennego świadczenia usług wzajemnych, t.j. opłaty za (...). Skarżąca podała, że w (...) poniosła wydatki na (...). Skarżąca podała, że na wszystkie pozostałe wydatki, t.j. (...) pozostaje jej kwota (...) zł miesięcznie. Wnioskodawczyni wskazała, że posiada jeden rachunek bankowy w A, na który wpływa jej emerytura, wszystkie wpływy na ten rachunek są na bieżąco wydawane, na rachunku bankowym nie ma żadnych oszczędności, w związku ze spłacanymi kredytami nie ma zdolności kredytowej. Skarżąca podała, że uzyskuje dochody z tytułu emerytury w wysokości (...), żadnych innych dochodów nie posiada. Wnioskodawczyni we wniosku o przyznanie prawa pomocy oświadczyła, że choruje i wskazała na co choruje. Oświadczyła, że jest osobą samotną i nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z innymi osobami, posiada mieszkanie lokatorsko - własnościowe o pow. (...) m2, nie posiada innych nieruchomości, oszczędności, papierów wartościowych, wierzytelności, przedmiotów o wartości powyżej 5.000,- zł. Skarżąca powtórzyła, że jest wdową, ma (...) dzieci, które mieszkają wraz ze swoimi rodzinami oddzielnie, w innych miejscowościach. Skarżąca wyjaśniła, że odziedziczony spadek w postaci ułamkowych udziałów w dziedzicznym prawie zabudowy, którego własności nigdy nie nabyła i nie uzyskała z tego żadnych przysporzeń majątkowych, faktycznie od (...) stanowi niepodzielną własność Miasta. Do wniosku załączyła kserokopie: decyzji ZUS o waloryzacji emerytury z dnia (...), pisma Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia (...) dotyczącego zmiany opłaty za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, faktur za wodę, energię elektryczną, telewizję, decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na rok (...), potwierdzenia opłaty za użytkowanie wieczyste, wyciągu z rachunku bankowego, druku PIT-40A za (...), umowy pożyczki z dnia (...) zawartej z A na kwotę (...), harmonogramu spłat pożyczki, umowy o kredyt gotówkowy z dnia (...) zawartej z B na kwotę (...), kart informacyjnych leczenia szpitalnego, aktu notarialnego z dnia (...), umowy z dnia (...) o udostępnieniu sygnału telewizji cyfrowej i korzystania z dekodera telewizyjnego, umowy z dnia (...) o świadczenie usług dostępu do Internetu, umowy w sprawie nieodpłatnego, wymiennego świadczenia usług wzajemnych z dnia (...), faktur za materiały biurowe, potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej.

W świetle art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a.") zasadą jest, że strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Wyjątkiem od tej zasady jest instytucja prawa pomocy i zgodnie z art. 245 § 1 p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (por. art. 245 § 2 i § 3 p.p.s.a.). Art. 246 § 1 p.p.s.a. stanowi, że przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje:

1)

w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania;

2)

w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Zauważyć należy, że instytucja prawa pomocy wiąże się ściśle z realizacją jednego z podstawowych standardów państwa prawnego, jakim jest prawo do sądu. Stanowi ona wyjątek od ogólnej zasady ponoszenia przez stronę kosztów postępowania i zapewnia osobie znajdującej się w ciężkich warunkach materialnych możność obrony swoich praw przed sądem, mimo braku środków finansowych potrzebnych do poniesienia kosztów postępowania.

Biorąc pod uwagę powyższe zauważa się, że z argumentacji skarżącej wynika, iż zasadnym jest zwolnienie jej od kosztów sądowych oraz ustanowienie dla niej radcy prawnego, gdyż wykazała, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Z oświadczeń skarżącej wynika, że nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z innymi osobami, wnioskodawczyni jest wdową, choruje. Skarżąca utrzymuje się z emerytury w wysokości (...), którą w całości przeznacza na swoje miesięczne utrzymanie. Wnioskodawczyni nie uzyskuje żadnych innych dochodów. Skarżąca posiada mieszkanie o pow. (...) m2, nie posiada wierzytelności, przedmiotów o wartości powyżej 5.000,- zł, nie posiada również oszczędności. Z oświadczenia skarżącej wynika zatem, że nie ma ona środków pieniężnych na uiszczenie kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyższego na podstawie art. 245 § 1 i § 2, art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.