Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1991384

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 17 lutego 2016 r.
I SA/Po 2361/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi T. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 2008 r.; postanawia odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 10 listopada 2015 r. skarżący wniósł do tutejszego Sądu skargę na wymienioną w rubrum niniejszego orzeczenia decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. Jak wynika z akt administracyjnych objęta skargą decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 13 października 2015 r. (k. (...) akt adm.). Skarga na decyzję organu została przy tym nadana w dniu 13 listopada 2015 r. (k. (...) akt sądowych). W związku z wniesieniem skargi po terminie postanowieniem tutejszego Sądu z dnia 12 stycznia 2016 r. sygn. akt I SA/Po 2361/15 odrzucono skargę. Odpis wskazanego postanowienia doręczono skarżącemu w dniu 19 stycznia 2016 r. (k. (...) akt sądowych). Pismem nadanym dnia 26 stycznia 2016 r. (k. (...) akt sądowych), wniesionym za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. skarżący wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Uzasadniając swój wniosek skarżący wyjaśnił, że w dniu 12 listopada 2015 r., tj. w ostatnim dniu terminu na wniesienie skargi doszło do kolizji drogowej z udziałem skarżącego, mającej miejsce w trakcie podróży do placówki pocztowej celem nadania skargi. W świetle wyjaśnień strony skarżącej kolizja drogowa miała miejsce o godzinie 17:30 co uniemożliwiło skarżącemu dotarcie do placówki pocztowej, czynnej do godziny 18:00. Skarżący podniósł również, że w dniu kolizji nie pamiętał dokładnie kiedy mija termin na wysłanie skargi, wnioskodawca stwierdził również, że tkwił w przeświadczeniu, że termin na wniesienie skargi mijał z dniem 13 listopada 2015 r. Do omawianego wniosku o przywrócenie terminu skarżący załączył oświadczenie sprawcy o kolizji drogowej. Jak wynika ponadto z akt sprawy, analogiczny wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi połączony z zażaleniem na postanowienie o odrzuceniu skargi skarżący nadał bezpośrednio na adres sądu w dniu 26 stycznia 2016 r. (k. (...) akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi jako spóźniony podlega odrzuceniu.

Stosownie do postanowień art. 86 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej w skrócie "p.p.s.a.") jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Na mocy art. 87 § 1 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Stosownie jednak do postanowień art. 87 § 3 p.p.s.a. wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi. Zgodnie zaś z art. 87 § 2 p.p.s.a., w piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Stosownie do dyspozycji art. 88 p.p.s.a., spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

Rozpoczynając rozważania w niniejszej sprawie należy wskazać, że zanim sąd administracyjny przystąpi do badania okoliczności uprawdopodobniających brak winy w uchybieniu terminu, zobowiązany jest uwzględnić treść wyżej przytoczonego przepisu art. 88 p.p.s.a. i zbadać czy wniosek o przywrócenie terminu nie jest spóźniony. Wniosek należy przy tym uznać za spóźniony, jeżeli został wniesiony po upływie 7-dniowego terminu przewidzianego w art. 87 § 1 p.p.s.a. Co przy tym istotne, termin ten liczy się od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, a nie od daty, w której strona dowiedziała się o uchybieniu terminu (por. postanowienie NSA z dnia 10 stycznia 2013 r. sygn. akt I OZ 963/12, dostępne pod adresem orzeczenia.nsa.gov.pl). Użytego w art. 87 § 1 p.p.s.a. określenia "od czasu ustania przyczyny" nie można utożsamiać z chwilą, w której strona dowiedziała się o uchybieniu terminowi (por. postanowienie NSA z dnia 23 stycznia 2015 r., sygn. akt II FZ 2065/14, dostępne pod adresem orzeczenia.nsa.gov.pl). Siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu rozpoczyna bieg od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jest to więc okoliczność obiektywnie istniejąca, niezależnie od poglądów i stanowiska strony (tak: postanowienie NSA z dnia 16 października 2013 r., sygn. akt I OZ 805/13, dostępne pod adresem orzeczenia.nsa.gov.pl). Podkreślić przy tym należy, iż, w przeciwieństwie do rozpatrywania merytorycznego wniosku o przywrócenie terminu, przesłanka winy strony bądź jej braku w uchybieniu terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu nie ma znaczenia dla stwierdzenia wniesienia tego wniosku po terminie (tak: postanowienie NSA z dnia 13 grudnia 2007 r. sygn. akt I FZ 518/07, dostępne pod adresem orzeczenia.nsa.gov.pl). Mając przy tym na uwadze przewidziany w art. 87 § 3 p.p.s.a. obowiązek złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi za pośrednictwem organu, należy stwierdzić, że wniosek w tym przedmiocie należy uznać za złożony w terminie o którym mowa w art. 87 § 1 p.p.s.a., jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane na adres organu, którego to działanie bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi.

Odnosząc powyższe rozważania do realiów niniejszej sprawy należy stwierdzić, że skarżący nadał wniosek o przywrócenie terminu na adres Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w dniu 26 stycznia 2016 r. (k. (...) akt sądowych). Wniosek ten jako spóźniony podlega przy tym odrzuceniu stosownie do postanowień art. 88 p.p.s.a., jak wskazano bowiem powyżej siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu rozpoczyna bieg od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, nie zaś od dnia w którym strona dowiedziała się o uchybieniu terminu. W niniejszej sprawie bieg terminu na złożenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi rozpoczął się w dniu 12 listopada 2015 r., tj. w dniu kolizji, która uniemożliwiła skarżącemu dotarcie na pocztę. Omawiany termin mijał zatem z dniem 19 listopada 2015 r., tymczasem wniosek o przywrócenie terminu nadano 26 stycznia 2016 r., a zatem z uchybieniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa w art. 87 § 1 p.p.s.a., co skutkuje koniecznością odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi jako spóźnionego.

W tym stanie rzeczy, Sąd na podstawie art. 88 w zw. z art. 16 § 2 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.