Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 21 lutego 2005 r.
I SA/Po 202/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Ruszyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. M. na uchwałę Rady Miejskiej z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości postanawia: odrzucić skargę (-) J. Ruszyński

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem postępowania jest skarga na uchwałę Nr (...) Rady Miejskiej z dnia (...) w sprawie podatku od nieruchomości.

Zgodnie z treścią § 7 uchwały uchwała podlegała ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w (...) i tablicach ogłoszeń w poszczególnych wsiach sołeckich Gminy (...).

Według ust. 2 § 7 uchwały, wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niesporne winno być, że skarżący wezwał Radę Miasta (...) do usunięcia naruszenia prawa w trybie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w dniu 1 grudnia 2004 r. Wezwać do usunięcia naruszenia prawa można jedynie w sytuacji, gdy prawo to weszło w życie tj. gdy stanowi ono akt prawa miejscowego obowiązujący konkretną społeczność.

Wynika z powyższego wniosek, że wezwanie do usunięcia naruszenia prawa może być skierowane dopiero po wejściu w życie aktu prawa miejscowego.

Przed wejściem w życie uchwała nie stanowi prawa miejscowego i nie można domagać się usunięcia naruszenia prawa, które w tym czasie prawem nie jest.

Wprawdzie skarga została wniesiona dnia (...) a więc w czasie, gdy uchwała Nr (...) była już obowiązującym prawem miejscowym, ale warunkiem skutecznego zaskarżenia uchwały jest uprzednie, zgodne z prawem wezwanie Rady do usunięcia naruszenia prawa.

Skoro skarżący wezwał do usunięcia naruszenia prawa przed wejściem w życie cytowanej wyżej uchwały skargę należało odrzucić jako niedopuszczalną na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

(-) J. Ruszyński