Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 2 marca 2005 r.
I SA/Po 201/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Małecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Z. G. z dnia (...) Nr (...),(...),(...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej z ty-tułu podatku od towarów i usług oraz postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w Z. G. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału postanawia: odrzucić wniesione skargi. /-/J.Małecki

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę do Sądu wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak wynika z akt administracyjnych sprawy - zaskarżone decyzje o odmowie umorzenia zaległości podatkowych VAT oraz postanowienie zostały doręczone stronie w dniu 30 listopada 2004 r.

Skargi na powyższe rozstrzygnięcia zostały wniesione osobiście dopiero w dniu 5 stycznia 2005 r., a więc z uchybieniem ustawowego terminu do ich wniesienia.

Dlatego na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało orzec jak w sentencji postanowienia.

/-/J.Małecki