Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2013817

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 15 marca 2016 r.
I SA/Po 1931/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Bejgerowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym spraw ze skarg G. T., K. S. i M. T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-36) za 2007 r. postanawia zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący G. T., K. S. i M. T., pismami z dnia 5 września 2015 r. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia (...), nr (...), utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w A. z dnia (...), nr (...), odmawiającą G. T., K. S. i M. T. stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT-36 za 2007 r. złożonego przez małżonków G. i C. T., we wnioskowanej kwocie (...),- zł.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w P. podtrzymał dotychczasowe stanowisko w sprawie i wniósł o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - w skrócie: "p.p.s.a."), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego, przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rozstrzygnięcie sprawy zależy od innego postępowania wówczas, gdy orzeczenie, które zapadnie w tym drugim postępowaniu, będzie stanowić jedną z głównych podstaw rozstrzygnięcia w zawieszonym postępowaniu sądowoadministracyjnym. W takim przypadku w sprawie występuje zagadnienie wstępne, którego uprzednie rozstrzygnięcie może wpływać na wynik postępowania. Rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego musi mieć wpływ na wynik danego postępowania w ten sposób, że - jak stanowi przepis art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. - "rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania" (por. postanowienie NSA z dnia 16 maja 2013 r., o sygn. akt I GZ 157/13, dostępne: www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Bez wątpienia zawieszenie postępowania powinno być uzasadnione względami celowości, sprawiedliwości i ekonomiki procesowej.

Sądowi z urzędu wiadomym jest, że Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 2 marca 2016 r., o sygn. akt II FKS 412/15, na podstawie art. 187 § 1 p.p.s.a., przedstawił składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: "czy odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za zbyte akcje powinny zostać zaliczone do przychodów ze źródła kapitały pieniężne, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), czy do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy?"

Zdaniem Sądu, wyjaśnienie przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego powyższej wątpliwości ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawy z uwagi na tożsamość przedstawionego w pytaniu zagadnienia i kwestii spornej między stronami. W tych okolicznościach, uzasadnionym jest zawieszenie postępowania w sprawie zawisłej przed Sądem do czasu podjęcia rozstrzygnięcia przez skład poszerzony NSA.

W tym stanie rzeczy Sąd, działając na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 i art. 131 w zw. z art. 16 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.