Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 18 maja 2005 r.
I SA/Po 192/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Małecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. i B. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia: odrzucić skargę. /-/J.Małecki

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu pismem z dnia 15 lutego 2005 r. zwrócił się do K. i B. W. o usuniecie braków formalnych skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi przez oświadczenie, kto ze skarżących podpisał się pod skargą i czy drugi skarżący, który nie złożył swojego podpisu, również podpisuje się pod skargą.

Powyższe wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi zostało pocztą doręczone K. i B. W. w dniu 18 lutego 2005 r. i mimo upływu wyznaczonego terminu - braki formalne skargi nie zostały usunięte, uniemożliwiając Sądowi nadanie sprawie zgodnego z prawem biegu.

Dlatego na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanowiono jak w sentencji.

/-/J.Małecki