Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 14 lutego 2005 r.
I SA/Po 190/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: as. sąd. Maciej Jaśniewicz.

Sentencja

Poznań, dnia 14 lutego 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi na decyzję z dnia (...) w przedmiocie 14 lutego 2005 r. L.S. Urzędu Celnego nr (...) podatku akcyzowego postanawia: odrzucić skargę. (-) M. Jaśniewicz

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) L. S. wniósł skargę na decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w sprawie pobrania podatku akcyzowego od sprowadzonego z (...) samochodu (...). Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Skargę do sądu administracyjnego stosownie do przepisu art. 52 § 1 - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia

Stronie przysługiwało zatem wniesienie odwołania od decyzji organu pierwszej instancji.

Wobec tego zachodzi niedopuszczalność wniesienia skargi bez wyczerpania środków zaskarżenia.

Wobec tego należało orzec jak w sentencji na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

(-) M. Jaśniewicz