Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 10 kwietnia 2006 r.
I SA/Po 182/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Gabriela Gorzan.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. postanawia: odrzucić skargę. /-/G. Gorzan

Uzasadnienie faktyczne

Po oddaleniu wniosku skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 maja 2005 r. i oddaleniu zażalenia na to postanowienie postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 sierpnia 2005 r. doręczonym skarżącemu dnia 6 września 2005 r., pismem z dnia 7 września 2005 r. wezwano skarżącego do uiszczenia opłaty od skargi w kwocie (...),- zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to skarżący otrzymał dnia 14 września 2005 r., a przed jego otrzymaniem w dniu 12 września 2005 r. pełnomocnik skarżącego nadał w urzędzie pocztowym pismo adresowane do Sądu, w którym wniósł o przesunięcie terminu do uiszczenia wpisu do dnia 31 października 2005 r.

Termin określony w wezwaniu do uiszczenia wpisu upłynął z dniem 21 września 2005 r. (środa) i skarżący wpisu od skargi nie uiścił. Skoro w wezwaniu Sądu określono skutek nieuiszczenia wpisu tj. odrzucenie skargi i po doręczeniu wezwania żadnego wniosku nie zgłoszono na podstawie art. 220 § 3, art. 58 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) należało orzec, jak w sentencji postanowienia.

/-/G. Gorzan