Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 10 kwietnia 2006 r.
I SA/Po 181/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Gabriela Gorzan.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. i R.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. postanawia:

I.

odrzucić skargę

II.

zwrócić skarżącemu uiszczony wpis w kwocie (...) zł po uprawomocnieniu się postanowienia o odrzuceniu skargi. /-/G. Gorzan

Uzasadnienie faktyczne

Po oddaleniu wniosku skarżących o zwolnienie od kosztów sądowych postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 maja 2005 r. i oddaleniu zażalenia na to postanowienie postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 sierpnia 2005 r. doręczonym skarżącym dnia 6 września 2005 r., pismem z dnia 6 września 2005 r. wezwano skarżących do uiszczenia opłaty od skargi w kwocie (...),- zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to skarżący otrzymali dnia 14 września 2005 r., a przed jego otrzymaniem w dniu 12 września 2005 r. pełnomocnik skarżących nadał w urzędzie pocztowym pismo adresowane do Sądu, w którym wniósł o przesunięcie terminu do uiszczenia wpisu dnia 31 października 2005 r.

Wpis od skargi uiszczono 31 października 2005 r., zaś termin określony w wezwaniu do uiszczenia wpisu upłynął z dniem 21 września 2005 r. (środa).

Z uwagi na to, że skarżący, po doręczeniu wezwania Sądu nie złożyli wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi, zaś wpis ten uiszczono po terminie wyznaczonym w wezwaniu, w którym określono skutek niezachowania terminu tj. odrzucenie skargi, na podstawie art. 220 § 3 i art. 232 § 1 pkt 1 lit. "a" oraz art. 58 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) należało orzec, jak w sentencji postanowienia.

/-/G. Gorzan