I SA/Po 171/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2487531

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 maja 2018 r. I SA/Po 171/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Włodzimierz Zygmont.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi X. X. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi; postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 9 stycznia 2018 r. skarżący wniósł skargę na wskazane w sentencji postanowienie. Do skargi dołączył wniosek o przyznanie prawa pomocy. W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 12 lutego 2018 r. doręczono skarżącemu 16 lutego 2018 r. urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy celem jego wypełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Skarżący został przy tym prawidłowo pouczony o tym, że niezastosowanie się do wezwania będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Zarządzeniem z 5 marca 2018 r., I SA/Po 171/18 referendarz sądowy pozostawił bez rozpoznania wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Po uprawomocnieniu się tego zarządzenia, Przewodniczący Wydziału 4 kwietnia 2018 r. wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł - w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia został doręczony skarżącemu 9 kwietnia 2018 r. Termin na opłacenie skargi mijał 16 kwietnia 2018 r.

Skarżący w piśmie z 10 kwietnia 2018 r. powołując się niepełnosprawność i pogarszający się stan zdrowia wskazał, że nie jest w stanie kontynuować dalej sprawy. Zwrócił się również o nieprzesyłanie dalszych pism, z uwagi na to, że uważa sprawę za zakończoną.

Z informacji sądowego Oddziału Finansowo-Budżetowego wynika, że skarżący nie uiścił wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jako nieopłacona podlega odrzuceniu.

Sąd podkreśla, że warunkiem skutecznego wniesienia skargi jest uiszczenie wpisu sądowego. Zgodnie bowiem z art. 220 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. - dalej: "p.p.s.a."), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Przewodniczący, z zastrzeżeniem § 2 i 3, wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

Podkreślenia wymaga, że bezskuteczny upływ terminu stanowi podstawę do wydania przez przewodniczącego zarządzenia o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Natomiast stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z 4 kwietnia 2018 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego zostało doręczone skarżącemu 9 kwietnia 2018 r. Termin na uiszczenie wpisu upływał 16 kwietnia 2018 r.

W terminie otwartym do uiszczenia wpisu sądowego skarżący wpisu nie opłacił, co obligowało Sąd do odrzucenia skargi.

Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 3 i art. 16 § 2 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.