Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 7 lutego 2006 r.
I SA/Po 168/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Gabriela Gorzan.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. R. na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia (...). Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz zawieszenia postępowania egzekucyjnego postanawia: umorzyć postępowanie sądowo-administracyjne (-) G. Gorzan

Uzasadnienie faktyczne

H. R. pismem z dnia 30 grudnia 2004 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia (...). nr (...) utrzymujące w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego P.z dnia (...). nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego w oparciu o tytuł wykonawczy nr SM(...). Skarżąca domagała się uchylenia zaskarżonego postanowienia, natomiast Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o oddalenie skargi.

W związku z nadesłaniem Sądowi przez Dyrektora Izby Skarbowej dnia 16 stycznia 2006 r. kopii postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego P. z dnia (...). nr (...) o umorzeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego w oparciu o tytuł wykonawczy nr SM(...), na zarządzenie Przewodniczącego pismem z dnia 18 stycznia 2006 r. wezwano skarżącą do wyjaśnienia, czy w związku z wydaniem tego postanowienia cofa skargę z dnia 30 grudnia 2004 r. dotyczącą postępowania egzekucyjnego prowadzonego w oparciu o wymieniony tytuł wykonawczy. W odpowiedzi z dnia 26 stycznia 2006 r. skarżąca cofnęła skargę.

Cofnięcie skargi wiąże Sąd co do zasady, chyba, że zachodzą okoliczności uzasadniające uznanie cofnięcia skargi za niedopuszczalne (art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Zważywszy na to, że cofnięcie skargi odnosi się do postanowień odmawiających umorzenia postępowania egzekucyjnego, nie dotkniętych wadą nieważności, jak również ze względu na treść tych postanowień nie można cofnięcia skargi uznać za zmierzające do obejścia prawa, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 powołanej wyżej ustawy Sąd umorzył postępowanie sądowo-administracyjne w niniejszej sprawie

W niniejszej sprawie przedmiotem kontroli pod względem legalności nie może być odrębne postanowienie organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, wydane po dacie rozstrzygnięcia objętego zaskarżeniem.

(-) G. Gorzan