Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2013794

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 21 marca 2016 r.
I SA/Po 1667/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Włodzimierz Zygmont.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi: A Sp. z o.o. w (...) na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w (...) z dnia (...) czerwca 2015 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia (...) grudnia 2015 r. na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w związku z art. 58 § 3 i art. 16 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: "p.p.s.a.", odrzucił skargę spółki na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w (...) z dnia (...) czerwca 2015 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego.

W dniu (...) grudnia 2015 r. został doręczony spółce odpis powyższego postanowienia z pouczeniem, że od postanowienia przysługuje spółce zażalenie, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia. Termin do wniesienia zażalenia upływał w dniu (...) grudnia 2015 r. Spółka zażalenia nie wniosła.

Działając w imieniu spółki adwokat XA wniósł w dniu (...) stycznia 2016 r. skargę kasacyjną na powyższe postanowienie. Powołał się na załączone do skargi kasacyjnej udzielone mu przez spółkę pełnomocnictwo z dnia (...) stycznia 2013 r. Postanowieniu zarzucił naruszenie art. 58 § 1 pkt 3 w związku z art. 46 poprzez błędne zastosowanie oraz art. 47 § 1 p.p.s.a. poprzez błędną wykładnię. Wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlegała odrzuceniu jako niedopuszczalna.

Skarga na powyższe postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego nadana została dnia (...) lipca 2015 r., a wpłynęła do organu podatkowego II instancji w dniu (...) lipca 2015 r. Wobec tego postępowanie sądowe w sprawie zostało wszczęte po dniu 15 lipca 2015 r., a więc po wejściu w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 658).

W stanie prawnym obowiązującym po wniesieniu skargi do sądu, na odrzucenie skargi w przypadkach, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 2-4 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., zgodnie z art. 194 § 1a dodanym przez art. 1 pkt 57a ustawy zmieniającej, przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ponieważ zaskarżone postanowienie zostało wydane na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 58 § 3 i art. 16 § 2 p.p.s.a., przeto przysługiwało na nie zażalenie, a nie skarga kasacyjna.

Jednocześnie nie zachodziły podstawy do uznania skargi kasacyjnej za zażalenie ponieważ nie została ona złożona w terminie otwartym do wniesienia zażalenia.

Z powyższych powodów sąd na podstawie na podstawie art. 178 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.