Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2013770

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 16 marca 2016 r.
I SA/Po 151/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. sp. z o.o. sp.k. w T. na postanowienie Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony - Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia; postanawia

I.

odrzucić skargę;

II.

zwrócić z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rzecz skarżącej kwotę (...) zł (słownie (...) złotych (...) groszy) tytułem zwrotu wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) grudnia 2015 r. skarżąca, reprezentowana przez pełnomocnika - doradcę podatkowego wniosła skargę na wymienione w rubrum niniejszego orzeczenia postanowienie organu administracji publicznej. Do skargi dołączono dowód uiszczenia na rachunek tutejszego Sądu kwoty (...) zł tytułem wpisu sądowego od skargi. Mając na uwadze braki formalne skargi zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 25 stycznia 2016 r. wezwano pełnomocnika skarżącej do ich uzupełnienia - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania - pod rygorem odrzucenia skargi - poprzez złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania skarżącej spółki, tj. KRS-u skarżącej i jej komplementariusza. Odpis omawianego zarządzenia wraz z odpowiedzią na skargę doręczono pełnomocnikowi skarżącej w dniu 12 lutego 2016 r. (k. (...) akt sądowych). Pismem z dnia 16 lutego 2016 r. nadanym w terminie otwartym do uzupełnienia braków skargi, pełnomocnik strony skarżącej przedłożył odpis pełny z Krajowego Rejestru Sądowego dla skarżącej. Pomimo wezwania ze strony Sądu pełnomocnik spółki nie przedłożył odpisu z KRS dla komplementariusza skarżącej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Stosownie do postanowień art. 57 § 1 ab initio ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej w skrócie "p.p.s.a.") skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Wymogi stawiane pismom procesowym sprecyzowano z kolei w art. 46 p.p.s.a., zgodnie z dyspozycją art. 46 § 3 p.p.s.a. do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem. Stosownie zaś do postanowień art. 29 p.p.s.a. przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu. Z uwagi na przytoczone przepisy pełnomocnik spółki, który tak jak w niniejszej sprawie wnosi do wojewódzkiego sądu administracyjnego skargę zobowiązany jest dołączyć do niej zarówno dokument pełnomocnictwa, jak i dokument, z którego będzie wynikał podmiot umocowany w spółce do udzielania pełnomocnictw (por. postanowienie NSA z dnia 10 września 2013 r. sygn. akt II GSK 1541/13, dostępne pod adresem orzeczenia.nsa.gov.pl). W niniejszej sprawie pełnomocnik skarżącej przedłożył dokument pełnomocnictwa procesowego nie wykazując jednak umocowania osoby, która udzieliła tego pełnomocnictwa do działaniu w imieniu skarżącej. Podkreślenia przy tym wymaga, że skarżąca jest spółką komandytową, w której to komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka komandytowa jest reprezentowana przez swoich komplementariuszy, w niniejszej sprawie skarżąca jak wynika z odpisu z KRS (k. (...) akt sądowych) była reprezentowana przez P. sp. z o.o. Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że pełnomocnika skarżącej obciążał obowiązek wykazania, że udzielone mu pełnomocnictwo procesowe zostało udzielone przez podmiot do tego umocowany. Powyższe wymagało przedstawienia odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego wydanych zarówno wobec skarżącej, jak też jej komplementariusza będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Mimo wezwania ze strony Sądu pełnomocnik skarżącej nie przedłożył wymaganych dokumentów. W takiej sytuacji skargę należało odrzucić stosownie do postanowień art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., zgodnie z którym to Sąd odrzuca skargę: gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W tym stanie rzeczy, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w zw. z art. 58 § 3 oraz art. 16 § 2 p.p.s.a., postanowił jak w pkt I. sentencji. Rozstrzygnięcia zawartego w pkt II. sentencji orzeczenia dokonano w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.