Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 18 kwietnia 2006 r.
I SA/Po 1430/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Włodzimierz Zygmont.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w P. po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie łącznego zobowiązania podatkowego za 2005 rok postanawia odrzucić skargę (-) W. Zygmont

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 8 marca 2006 r. skarżąca wezwana została do usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie (...) zł. Wezwanie powyższe - co wynika z pocztowego potwierdzenia odbioru - doręczone zostało skarżącej w dniu 13 marca 2006 r.. Wobec tego, termin do uzupełnienia braków formalnych minął bezskutecznie 20 marca 2006 r..

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Mimo upływu zakreślonego terminu skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi w terminie. Z tego względu Sąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzekł jak postanowieniu.

/-/W. Zygmont