Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 5 czerwca 2006 r.
I SA/Po 1429/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor sądowy Karol Pawlicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział I po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) 2005 r. nr (....) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 rok postanawia: odrzucić skargę. I-I K.Pawlicki

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 7 kwietnia 2006 r. referendarz sądowy pozostawił wniosek skarżącej o zwolnienie od kosztów sądowych bez rozpoznania, ponieważ w zakreślonym terminie nie uzupełniono wniosku o przyznanie prawa pomocy. Jednocześnie wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł. Powyższe wezwanie doręczono skarżącej w dniu12 kwietnia 2006 r. (k. 44 akt sądowych). W wyznaczonym terminie wpisu nie uiszczono.

W tych okolicznościach, z powodu nieuiszczenia wpisu od skargi, Sąd skargę odrzucił na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

I-I K.Pawlicki