Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 23 stycznia 2006 r.
I SA/Po 1427/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: as. sąd. WSA Maciej Jaśniewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. postanawia: odrzucić skargę /-/M.Jaśniewicz

Uzasadnienie faktyczne

Decyzja z dnia (...) Dyrektora Izby Skarbowej w sprawie nr (...) została doręczona M. W. dnia (...).

Pismem z dnia (...) M. W. wywiódł skargę na nią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, która została złożona w Izbie Skarbowej dnia (...).

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej p.p.s.a.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Termin zatem do wniesienia skargi upłynął dla skarżącego (...), kiedy to powinien złożyć ją w Sądzie, bądź w organie odwoławczym, bądź nadać w Urzędzie Pocztowym. Złożenie zatem skargi osobiście w organie podatkowym po upływie tego terminu uznać należy za bezskuteczne.

Skargę wnoszoną po upływie terminu do jej wniesienia należy odrzucić. Z tych przyczyn Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 58 § 1 pkt 2) i § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 16 § 2 p.p.s.a.

(-) M. Jaśniewicz