Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 30 marca 2006 r.
I SA/Po 1421/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Małecki (spr.).

Sędziowie: NSA Sylwia Zapalska as.sąd., WSA Maciej Jaśniewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2006 r. sprawy ze skargi Spółki "A" w W. na decyzję Izby Skarbowej w Z. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 2001 r.

I.

uchyla zaskarżoną decyzję,

II.

zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Z. na rzecz skarżącego kwotę 4.875,30 zł (cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć 30/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego,

III.

wstrzymuje wykonanie zaskarżonej decyzji do chwili uprawomocnienia się niniejszego wyroku. /-/M. Jaśniewicz /-/J. Małecki /-/S. Zapalska

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 2 listopada 2005 r., sygn. akt I FSK 263/05 w wyniku wniesionej skargi kasacyjnej - uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 listopada 2004 r., sygn. akt I S.A./Po 1562/02 oddalający skargę Spółki "A" w W. na decyzję Izby Skarbowej w Z. z dnia (...) 2002 r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za (...) 2001 r. z uwagi na naruszenie przepisów postępowania w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy. W uzasadnieniu swego wyroku NSA w szczególności podniósł, iż sąd pierwszej instancji nie odniósł się w swym uzasadnieniu do zarzucanej sprzeczności dotyczącej tego, że z jednej strony organy podatkowe przyjmują, że skarżący nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a z drugiej strony ustalają sankcję z art. 27 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, a z drugiej strony ustalają sankcję z art. 27 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, która nakłada się na podatników tego podatku.

Zgodnie z brzmieniem art. 190 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - sąd administracyjny, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Ponieważ zgodnie z art. 1 powyższej ustawy - zadaniem sądów administracyjnych jest tylko i wyłącznie sądowa kontrola działalności administracji publicznej, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie jest trzecią instancją powołaną do merytorycznego rozstrzygnięcia sporu podatkowego

Z tych zatem względów, ponieważ powyższa kwestia podnoszona w wyroku NSA nie została rozstrzygnięta w decyzji organu podatkowego II instancji - na podstawie art. 145 § 1 pkt.l lit. c), art. 152 i art. 200 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji wyroku.

/-/M. Jaśniewicz /-/J. Małecki /-/S. Zapalska