Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 7 września 2006 r.
I SA/Po 1415/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Skwierzyńska.

Sędziowie Asesorzy sądowy Karol Pawlicki sądowy Katarzyna Nikodem (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 września 2006 r. sprawy ze skargi M.Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc maj 2000 r. postanawia:

I.

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne,

II.

zwrócić skarżącemu M.Z. kwotę 167,00 zł (sto sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) tytułem zwrotu połowy uiszczonego wpisu. (-) K. Nikodem (-) M. Skwierzyńska (-) K. Pawlicki

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) sierpnia 2006 r. skarżący M.Z. cofnął skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc maj 2000 r. wobec uznania przez wierzyciela zarzutu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Skarżący uznał, że wobec takiego stanowiska organu podatkowego rozpoznawanie skargi jest bezprzedmiotowe. Jednocześnie skarżący wniósł o zwrot wpisu sądowego.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm) cofnięcie skargi co do zasady wiąże sąd. Cofnięcie skargi podlega jednak kontroli Sądu, jeżeli bowiem, cofnięcie skargi zmierza do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności, sąd stwierdza czynność tę za niedopuszczalną. W przedmiotowej sprawie, w ocenie Sądu, cofnięcie skargi jest dopuszczalne.

W zakresie zwrotu wpisu sądowego, zgodnie z art. 232 § 1 pkt 2 powołanej wyżej ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono zwrot skarżącemu połowy wpisu sądowego, ponieważ skargę cofnięto przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana. Natomiast cały uiszczony wpis sądowy zwraca się wyłącznie od pisma cofniętego przed wysłaniem odpisu skargi organowi.

W związku z powyższym na podstawie art. 161 § 1 pkt 1, w związku z art. 60 oraz na podstawie art. 232 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm) orzeczono jak w sentencji.

(-) K. Nikodem (-) M. Skwierzyńska (-) K. Pawlicki