Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 27 września 2006 r.
I SA/Po 1411/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Gabriela Gorzan (spr.).

Sędziowie Asesorzy WSA: Karol Pawlicki, Maciej Jaśniewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 września 2006 r. sprawy ze skargi P.S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego oddala skargę (-) M. Jaśniewicz (-) G. Gorzan (-) K. Pawlicki

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) nr (...) Prezydent Miasta wymierzył P.S. podatek od nieruchomości za 2004 r. w wysokości (...) zł. Jednocześnie strona została pouczona o możliwości wniesienia odwołania od powyższej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu pierwszej instancji w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru decyzji wynika, że decyzja powyższa została doręczona w dniu (...) lutego 2004 r., co potwierdził podpisem M.S.

W dniu (...) 03.2004 r. podatnik udzielił pełnomocnictwa radcy prawnemu do zastępowania go w postępowaniu odwoławczym od decyzji Prezydenta Miasta w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2004 r., a w dniu (...) 03.2004 r. pełnomocnik wniósł odwołanie, do którego dołączył pełnomocnictwo.

Odwołanie zaopatrzono datą (...) marca 2004 r., nie zgłaszając w nim wniosku o przywrócenie terminu do jego wniesienia.

W postanowieniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) Nr (...) na podstawie art. 228 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej stwierdzono uchybienie terminu do wniesienia odwołania, podkreślając, że strona nie wnosiła o przywrócenie terminu do złożenia odwołania. W uzasadnieniu wskazano, że stosownie do art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej, odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, co nastąpiło w dniu (...) lutego 2004 r., wobec czego termin do wniesienia odwołania upłynął z dniem 8 marca 2004 r., zaś doręczenie pisma może być skutecznie dokonane także do rąk dorosłego domownika adresata. Skoro odwołanie sporządzono dnia (...) marca 2004 r., oznacza to, że już w tej dacie było ono spóźnione.

Powyższe postanowienie stało się przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W skardze zarzucono naruszenie art. 149 Ordynacji podatkowej, poprzez przyjęcie skuteczności i prawidłowości doręczenia przedmiotowej decyzji podatnikowi. Podniesiono, że podatnik nie odebrał w dniu (...) lutego 2004 r. żadnego pisma i żaden domownik nie podjął się przekazania pisma skarżącemu, a to jest właśnie przesłanką dla stwierdzenia prawidłowości doręczenia.

W związku z powyższym skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o jej oddalenie, podkreślając że decyzja w sprawie podatku od nieruchomości za 2004 r. została skutecznie doręczona w dniu (...) lutego 2004 r. w trybie art. 149 Ordynacji podatkowej. Wniesienie odwołania z dnia (...) marca 2004 r. nastąpiło zatem z uchybieniem 14 dniowego terminu do wniesienia odwołania. Podniesiono przy tym, że skarżący otrzymał decyzję, skoro wniósł od niej odwołanie, gdy natomiast wystąpiły okoliczności niezawinionego opóźnienia złożenia odwołania, zainteresowany, dochowując należytej staranności, mógł usunąć skutki takiego opóźnienia, składając wniosek o przywrócenie uchybionego terminu.

W piśmie procesowym z dnia (...) stycznia 2006 r. skarżący raz jeszcze podkreślił, że decyzja organu pierwszej instancji nie została mu prawidłowo doręczona, gdyż w niniejszej sprawie rozstrzygnięcia wymaga, czy M.S. podjął się przekazania decyzji skarżącemu w trybie art. 149 Ordynacji podatkowej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Sądy administracyjne dokonują kontroli legalności działań administracji publicznej zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), poprzez orzekanie w sprawach skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Na podstawie art. 134 powyższej ustawy, w postępowaniu sądowo-administracyjnym obowiązuje zasada oficjalności. Zgodnie z jej treścią Sąd nie jest związany zarzutami i wnioskami oraz powołaną podstawą prawną. Zobowiązany jest jednak do wzięcia z urzędu pod uwagę wszelkich naruszeń prawa, w tym także tych nie podnoszonych w skardze.

W niniejszej sprawie kwestia sporna sprowadza się do tego, czy decyzja Prezydenta Miasta w sprawie wymiaru P.S. podatku od nieruchomości za 2004 r. została prawidłowo stronie doręczona dnia (...) lutego 2004 r., a co za tym idzie, czy skarżący uchybił terminowi do wniesienia odwołania, co organ odwoławczy stwierdził w zaskarżonym postanowieniu.

Stosownie do art. 144 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze m.), organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, swoich pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy (art. 148 § 1). W przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu pisma doręcza się za pokwitowaniem pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. Zawiadomienie o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy domu umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania adresata lub w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata (jest to tzw. doręczenie zastępcze uregulowane w art. 149 Ordynacji podatkowej).

Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że art. 149 Ordynacji podatkowej określa szczególny sposób doręczenia pisma stronie. Skarżący nie zarzuca, jakoby nieprawidłowe było ustalenie, że M. S., który potwierdził odbiór pisma (...) 02.2004 r. swoim podpisem na zwrotnym potwierdzeniu odbioru jest dorosłym domownikiem skarżącego. Z tego wynika, że doręczenie decyzji nastąpiło dorosłemu domownikowi, który przebywał w mieszkaniu skarżącego dnia (...).02.2004 r. i zgodził się odebrać przesyłkę przeznaczoną dla skarżącego. Tożsamość nazwisk skarżącego i osoby, która przesyłkę odebrała wskazuje na pokrewieństwo tych osób, a nie przypadkową obecność osoby trzeciej w mieszkaniu skarżącego. Skoro osoba pełnoletnia, jako domownik skarżącego, złożyła podpis na zwrotnym potwierdzeniu odbioru i doręczyciel w tych warunkach przesyłkę tej osobie wydał, gołosłowne jest twierdzenie skarżącego, że odbierający przesyłkę nie podjął się jej oddania adresatowi. Okoliczności tej skarżący nie wykazał. Prawidłowo zatem organ odwoławczy przyjął, że doręczenie decyzji było prawidłowe i skuteczne z datą wskazaną na dowodzie potwierdzenia doręczenia decyzji (vide: wyrok NSA w Szczecinie z dnia 15 grudnia 1999 r., sygn. akt SA/Sz 9/99, publ. LEX nr 39744), natomiast odwołanie wniesiono z uchybieniem 14-dniowego terminu, liczonego od dnia doręczenia decyzji.

W tej sytuacji uznać należało, iż skarga nie znajduje uzasadnionych podstaw i podlega oddaleniu na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)

(-) M. Jaśniewicz (-) G. Gorzan (-) K. Pawlicki