Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 5 grudnia 2006 r.
I SA/Po 1406/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Sylwia Zapalska (spr.).

Sędziowie: Asesor WSA Maciej Jaśniewicz, NSA Maria Skwierzyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 grudnia 2006 r. sprawy ze skargi Fundacji "A" w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie zwrotu wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem kwoty dotacji o d d a l a s k a r g ę /

Uzasadnienie faktyczne

Burmistrz Miasta decyzją z dnia (...) r. wezwał Fundację "A" do zwrotu wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem kwoty dotacji w wysokości (...) zł wraz z odsetkami od dnia (...) r. w wysokości (...) zł na dzień wydania decyzji.

Burmistrz jako podstawę prawną wydanej decyzji powołał art. 93 ust. 1 pkt 1 i art. 93a ust. 1 w związku z art. 129a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.).

Uzasadniając swoje stanowisko Burmistrz podał, że zgodnie z umową zawartą z Miastem z dnia (...) r. Nr (...) Fundacja zobowiązała się do wykonania zadania publicznego pod nazwą "Tworzenie Miejsc Pracy i zatrudnienie osób pozostających bez pracy". Na realizację tego zadania Fundacja otrzymała z budżetu Miasta łącznie (...) złotych i środki te powinna zgodnie z ofertą przeznaczyć na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników i koordynatora zadania w wysokości po (...) zł dla każdego oraz na koszty ogólne wynajmu hali w wysokości (...) zł miesięcznie.

Z nadesłanego końcowego sprawozdania złożonego w dniu (...) r. przez Fundację "A" wynika, że dotacja została wykonana w całości, w tym na wynajem hali ze środków pochodzących z dotacji wydano (...) zł za okres od (...) do (...) 2004 r.

Hala została wynajęta od Spółki "A" na podstawie umowy najmu z dnia (...) r., a w § 7 umowy ustalono, że miesięczny wymiar czynszu najmu przez następne 24 miesiące będzie wynosił (...) zł netto ((...) zł brutto).

Zdaniem Burmistrza Fundacja "A" powinna przedstawić koszty wynajmu hali tylko za okres od (...) do (...) 2004 r. i obliczone za ten okres objęty umową z (...) r. o nr (...) koszty najmu hali wynoszą (...) zł. (licząc od (...) do (...) tj. osiem miesięcy razy czynsz w wysokości (...) zł). Niewykorzystana kwota wynosi (...) zł ((...) zł minus (...) zł) którą należy zwrócić. Ponieważ zapłata za wynajem hali nastąpiła za okres nie objęty umową i nie jest związana z realizacją zadania, to dotacja zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi z odsetkami w terminie do dnia (...) roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji.

Od powyższej decyzji w ustawowym terminie wniósł odwołanie Prezes Fundacji "A" i domagał się jej uchylenia, ponieważ w zawartej umowie z (...) r. nie było zastrzeżenia, że przyznane środki nie mogą być przeznaczone na spłatę zaległych kosztów związanych z realizacją projektu lub innych wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z realizacją projektu. Gdyby takie zastrzeżenie było to decyzja Burmistrza byłaby słuszna.

Wniesione odwołanie nie zostało uwzględnione i decyzją z (...) roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję organu I instancji podzielając całkowicie pogląd zawarty w jej uzasadnieniu. Kolegium uznało, że Burmistrz Miasta zasadnie przyjął, że Fundacja "A" zobowiązana jest do zwrotu kwoty dotacji w części wykraczającej poza okres ustalony umową z (...) r. Nr (...). Kolegium również podkreśla, że dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego podlegają szczegółowym zasadom rozliczenia.

Wobec tego niewłaściwe zaplanowanie wydatków na te zadanie skutkuje tym, że dotacje wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami.

Twierdzenie to znajduje swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie między innymi w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 września 2003 r., sygn. akt III SA 2916/01 i bez znaczenia jest powołany w odwołaniu czynnik społeczno-gospodarczy na wynajęcia hali przez Fundację "A" przed zawarciem umowy z (...) roku o nr (...).

Powyższą decyzję zaskarżył w imieniu Fundacji "A" jej Prezes do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargą, w której zarzucił naruszenie prawa bez wskazania konkretnych przepisów i domagał się uchylenia decyzji oraz wydanie decyzji pozytywnej.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie znajduje podstaw do zmiany swego stanowiska i wnosi o oddalenie skargi jako nieuzasadnionej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią przepisu art. 1 § 2 ustawy z 25 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Sąd w zakresie swej właściwości sprawuje kontrole zaskarżonych decyzji wyłącznie pod względem ich zgodności z prawem materialnym, przepisami postępowania i nie tylko samej decyzji ale także procesowania organu przed jej wydaniem.

Na wstępie należy podkreślić, że stan faktyczny w rozpoznawanej sprawie nie budzi wątpliwości. Fundacja "A" otrzymała z budżetu Miasta na realizacje konkretnego zadania zgodnie z umową zawartą (...) r. Nr (...) łącznie (...) zł. Kwota ta została wykorzystana w całości.

Organ I jak i II-ej instancji powołując art. 93 ust. 1 pkt 1 i art. 93a ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) słusznie przyjęły, że podmiot otrzymujący dotację ma obowiązek jej wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem tj. na cel, na który została otrzymana. Konsekwencją wykorzystania środków dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranie ich w nad miernej wysokości w stosunku do celu, którego realizacji miała służyć, jest obowiązek jej zwrotu wraz z odsetkami do budżetu państwa.

Bez znaczenia jest powoływanie się, że Miasto bardzo późno rozstrzygało konkurs i ogłosiło wyniki konkursu, że dotacja zostanie przyznana. Fundacja "A" mogła tylko wykorzystać z dotacji koszty wynajmu hali za okres od maja do (...) 2004 r. jak to trafnie Burmistrz obliczył w decyzji z (...) roku. Przyznane środki nie mogły być zatem przeznaczone na spłatę zaległych kosztów przed miesiącem (...) 2004 r. nawet związanych z realizacją projektu, ponieważ umowa z (...) r. dopiero zobowiązywała Fundację do wykonania zadania publicznego "Tworzenie Miejsc Pracy i zatrudnienie osób pozostających bez pracy".

Przepis art. 93 ust. 1 nie ma uznaniowego charakteru i przy interpretacji należy kierować się gramatyczną jego wykładnią, a nie celowością.

Jeżeli zajdą opisane w nim przypadki, dotacja zawsze podlega zwrotowi i dlatego organy nie miały podstaw do uwzględnienia czynnika społeczno-gospodarczego na który powołano się w odwołaniu do II-ej instancji i w skardze.

W ocenie Sądu sprawozdanie końcowe stanowiło obowiązek rozliczenia się z otrzymanej dotacji w którym należało przedstawić koszty tylko za okres od (...) do (...) 2004 r. Zatem niewykorzystaną kwotę dotacji Fundacja winna zwrócić w terminie do dnia (...) roku następującego po roku z którym udzielono dotacji, aby uchronić się od jej zwrotu wraz z odsetkami.

Sąd mając na uwadze powyższe ustalenia i brak podstaw do uwzględnienia skargi w oparciu o art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji wyroku.

/-/M.Jaśniewicz /-/S.Zapalska /-/M.Skwierzyńska