Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 16 stycznia 2006 r.
I SA/Po 1405/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Skwierzyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi SD na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...)Nr (...) w przedmiocie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie postanawia: odrzucić skargę. (-) M.Skwierzyńska

Uzasadnienie faktyczne

SD pismem z dnia (...). zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Naczelnik Urzędu Skarbowego. postanowieniem z dnia (...). Nr (...) udzielił pisemnej interpretacji w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku, przy czym uznał stanowisko strony za prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej po przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy i treści w.w postanowienia wydał w trybie przepisu art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej w dniu (...). decyzję Nr (...), w której zmienił postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego i stwierdził, że przedstawione stanowisko organu podatkowego rażąco narusza obowiązujące prawo. W decyzji tej pouczył stronę o prawie wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Pomimo prawidłowego pouczenia o przysługującym stronie środku odwoławczym SD pismem z dnia (...). wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba ze skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

Skoro skargę wniesiono bez wyczerpania środków zaskarżenia, jest ona niedopuszczalna i w tym stanie rzeczy na podstawie art. 52 § 1 w związku z art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanowiono jak w sentencji.

(-) M. Skwierzyńska