Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2013755

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 16 marca 2016 r.
I SA/Po 134/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. T. i P. T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r.; postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) grudnia 2015 r. skarżący wnieśli skargę na wymienioną w rubrum niniejszego postanowienia decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. W skardze nie podano wartości przedmiotu zaskarżenia, w związku z czym zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 21 stycznia 2016 r. wezwano skarżących do usunięcia omawianego braku formalnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis wskazanego powyżej wezwania wraz z odpowiedzią na skargę doręczono P. T. w dniu 9 lutego 2016 r. (k. (...) akt sądowych), natomiast I. T. w dniu 10 lutego 2016 r. (k. (...) akt sądowych.). Wynoszący 7 dni termin na uzupełnienie braków formalnych skargi mijał dla P. T. z dniem 16 lutego 2016 r., a dla I. T. z dniem (...) lutego 2016 r. Do dnia wydania niniejszego postanowienia skarżący nie podali wartości przedmiotu zaskarżenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Stosownie do postanowień art. 215 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej w skrócie "p.p.s.a.") w każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty. Mając na uwadze okoliczność, że w skardze nie podano wartości przedmiotu zaskarżenia, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 21 stycznia 2016 r. wezwano skarżących do uzupełnienia braku w tym zakresie w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, zastrzegając, że nieuzupełnienie braku skutkować będzie odrzuceniem skargi. Odpis wezwania wraz z odpowiedzią na skargę doręczono P. T. w dniu 9 lutego 2016 r. (k. (...) akt sądowych), natomiast I. T. w dniu 10 lutego 2016 r. (k. (...) akt sądowych.). Termin na uzupełnienie braków formalnych skargi mijał dla P. T. z dniem 16 lutego 2016 r., a dla I. T. z dniem 17 lutego 2016 r. Mając na uwadze, że skarżący nie uzupełnili braków formalnych skargi w terminie otwartym do ich uzupełnienia, zastosowanie w sprawie musi znaleźć art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., zgodnie z którym to Sąd odrzuca skargę: gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W tym stanie rzeczy, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w zw. z art. 58 § 3 i art. 16 § 2 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.