Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1662111

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
I SA/Po 1327/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Kucznerowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział I po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) i (...) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...), nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do października i grudzień 2010 r. oraz orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności byłych wspólników Spółki za zaległości podatkowe za miesiące styczeń, luty, wrzesień, październik i grudzień 2010 r. postanawia:

I. odrzucić skargę,

II. zwrócić z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rzecz skarżącego (...) kwotę (...) zł tytułem wpisu sądowego od skargi (słownie: (...) złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia (...) stycznia 2015 r. Przewodniczący Wydziału I wezwał stronę skarżącą do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego w kwocie (...) złotych - w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwania zostały doręczone na adresy wskazane w skardze odpowiednio:

- (...) w dniu (...) marca 2015 r. (k. 19 akt sądowych),

- (...) w dniu (...) marca 2015 r. (k. 20 akt sądowych).

Wobec powyższego ostatnim dniem do uiszczenia wpisu od skargi był dzień (...) marca 2015 r. Skarżący (...) uiścił opłatę w dniu (...) marca 2015 r. (data obciążenia rachunku - k. 23 akt sądowych), a więc po upływie terminu na dokonanie tej czynności.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: "p.p.s.a."), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, tj. od skarg, skarg kasacyjnych, zażaleń oraz skarg o wznowienie postępowania, pobiera się opłatę sądową w postaci wpisu stosunkowego lub stałego. Stosownie do art. 214 § 2 p.p.s.a. pismo wnoszone przez kilka osób, których uprawnienia lub obowiązki związane z przedmiotem zaskarżenia są wspólne, podlega jednej opłacie. W przeciwnym razie każda z tych osób uiszcza opłatę oddzielnie stosownie do swojego uprawnienia lub obowiązku.

Z ostatniego z powołanych wyżej przepisów wynika, że zasada, iż wnoszone przez kilka osób pismo podlega jednej opłacie, ma zastosowanie wyłącznie w przypadku współuczestnictwa materialnego, tj. wówczas, gdy dla kilku osób uprawnienia lub obowiązki związane z przedmiotem zaskarżenia są wspólne. Opłata ta obciąża wówczas te osoby solidarnie, co oznacza, że jej uiszczenie przez jedną z tych osób zwalnia pozostałe od obowiązku uiszczenia opłaty. Natomiast stosownie do art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek skargi, od której nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby, pod rygorem odrzucenia skargi, uiścił opłatę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Powyższa regulacja stanowi, iż opłacenie pisma (w niniejszej sprawie: skargi) w terminie i w kwocie wskazanej przez Sąd stanowi istotny jej element, którego brak uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu. Podkreślenia także wymaga, że uiszczenie wpisu po terminie jest równoznaczne w skutkach z nieuiszczeniem wpisu (por. postanowienia NSA: z 1 lutego 2011 r., II OSK 60/11; z 4 października 2011 r., II OSK 1985/11 - dostępne ze strony internetowej: www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

W rozpatrywanej sprawie termin do uiszczenia wpisu upłynął bezskutecznie z dniem (...) marca 2015 r. - w związku ze skutecznym doręczeniem wezwania na adres skarżącego (...), zaś uiszczenie wpisu nastąpiło dopiero w dniu (...) marca 2015 r., a więc po upływie ustawowego terminu.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w punkcie I. O zwrocie wpisu od skargi uiszczonego po terminie Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., jak w punkcie II.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.