Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2013745

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 2 marca 2016 r.
I SA/Po 1274/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Karol Pawlicki.

Sędziowie: NSA Włodzimierz Zygmont (spr.), WSA Katarzyna Nikodem.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 marca 2016 r. sprawy ze skargi "A" sp. z o.o. (...) na decyzję Dyrektora Izby Celnej (...) z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry postanawia: zawiesić postępowanie

Uzasadnienie faktyczne

Funkcjonariusze celni w dniu (...) września 2011 r. w toku czynności kontrolnych ustalili, że w lokalu znajdującym się w (...) w którym działalność gospodarczą pod nazwą "(...)" prowadzi XA, znajduje się automat do gry o nazwie "(...)" nr (...) bez numeru rejestracyjnego i bez wymaganego zezwolenia. Z umowy o wspólnym przedsięwzięciu z dnia (...) sierpnia 2011 r. wynika, że urządzenie należy do "(....]" sp. z o.o. z siedzibą w (...) (dalej: "spółka").

Po ocenie materiału dowodowego, Naczelnik Urzędu Celnego w (...) w dniu (...) września 2014 r. wydał decyzję nr (...) mocą której na podstawie art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) - dalej: O.p. w związku z art. 2 ust. 5, art. 3, art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 89 ust. 2 pkt 2, art. 90, art. 91 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) - dalej: "u.g.h.", wymierzył spółce karę pieniężną z tytułu urządzania gier na powyższym automacie poza kasynem gry w wysokości (...) złotych.

W odwołaniu spółka wniosła o uchylenie decyzji w całości i umorzenie postępowania w sprawie.

Dyrektor Izby Celnej w (...) po rozpoznaniu sprawy w postępowaniu odwoławczym, decyzją z dnia (...) października 2014 r., nr (...) na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 O.p. w związku z art. 2 ust. 3, ust. 4, ust. 5, art. 3, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 89 ust. 2 pkt 2, art. 90, art. 91 u.g.h. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

Spółka w skardze wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji, jak również decyzji organu pierwszej instancji w całości, ewentualnie o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w całości i zasądzenie od Dyrektora Izby Celnej w (...) na swoją rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych. Decyzji zarzuciła m.in. naruszenie przepisów art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 90 oraz art. 91 w związku z art. 6 i 14 u.g.h., poprzez ich niewłaściwe zastosowanie wobec wymierzenia kary za urządzanie gier poza kasynem gry, polegające na bezpodstawnym wymierzeniu kary pieniężnej mimo braku notyfikacji projektu u.g.h. wymaganego przez art. 8 ust. 1 oraz art. 1 pkt 11 Dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r., ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasady dotyczące usług społeczeństwa informacyjnego, zmienionej dyrektywą Rady 2006/96/WE z dnia 20 listopada 2006 r. (Dz.U.UE.L 98.204.37 z późn. zm.) i w konsekwencji zastosowanie przepisów technicznych, które wobec braku notyfikacji są bezskuteczne i nie mogą być podstawą wymierzania kar wobec jednostek w świetle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2012 r.

Dyrektor Izby Celnej w (...) w odpowiedzi na skargę podtrzymał stanowisko zajęte w zaskarżonej decyzji i stwierdził, że zarzuty spółki są bezpodstawne i wniósł o oddalenie skargi, jako nieuzasadnionej.

Pismem z dnia (...) lutego 2016 r. spółka podtrzymała swoje zarzuty i twierdzenia. Ponadto, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 270 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a." wniosła o zawieszenie niniejszego postępowania, do czasu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczenia w sprawie C-303/15.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie sądowe należało zawiesić z urzędu.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zarejestrował pod sygn. akt C-303/15, o czym sądowi jest wiadomo z urzędu, sprawę w zakresie pytania prejudycjalnego zadanego postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2015 r. o sygn. akt V KZ 142/15 przez Sąd Okręgowy w Łodzi, której rezultat może mieć bezpośredni wpływ na wynik rozpoznawanej obecnie sprawy, gdyż dostarczy odpowiedzi w kwestii dopuszczalności stosowania przepisów ustawy o grach hazardowych.

Sąd Okręgowy w Łodzi zmierza do uzyskania oceny prawnej w kwestii, czy w przypadku nienotyfikowania przepisów technicznych Komisji Europejskiej niedopuszczalne jest ich stosowanie przeciwko jednostce w każdej sytuacji, czy też ma na to wpływ fakt, że nienotyfikowane przepisy techniczne dotyczą swobód traktatowych podlegających ograniczeniu na podstawie art. 36 Traktatu.

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 14 października 2015 r. o sygn. akt I KZP 10/15, w oczekiwaniu na wydanie orzeczenia przez Trybunał orzeczenia w sprawie C -303/15, także zawiesił własne postępowanie w przedstawionej mu przez sąd powszechny kwestii, czy przepisy art. 6 ust. 1 i art. 14 ust. 1 u.g.h., są przepisami technicznymi.

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego, sądowego, przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Sąd doszedł do przekonania, że z punktu widzenia celowości, sprawiedliwości oraz ekonomiki procesowej zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie jest w uzasadnione.

Dlatego na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.