I SA/Po 1163/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2485515

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 maja 2018 r. I SA/Po 1163/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Waldemar Inerowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi (...) Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości za okres od stycznia 2015 r. do czerwca 2016 r. oraz od października do grudnia 2016 r. wraz z odsetkami postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 6 listopada 2017 r. (...) Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, reprezentowany przez pełnomocnika, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na wskazaną w sentencji niniejszego orzeczenia decyzję SKO w (...). W petitum skargi sformułował wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Wniosek ten nie został w żaden sposób uzasadniony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. - w skrócie: "p.p.s.a."), sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności administracyjnej, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Warunkiem wstrzymania wykonania aktu lub czynności jest zaistnienie okoliczności uzasadniających niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Sąd rozstrzyga w tym przedmiocie w oparciu o wniosek skarżącego oraz materiał dowodowy sprawy, przy czym uprawdopodobnienie okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania zaskarżonego aktu (czynności) spoczywa na stronie skarżącej (por. postanowienie NSA w Warszawie z dnia 13 grudnia 2004 r., sygn. akt FZ 495/04, niepubl.).

Zaakcentowania wymaga, że przedmiotem udzielenia ochrony tymczasowej, o której mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a. mogą być jedynie takie akty lub czynności, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania. Problem wykonania aktu administracyjnego dotyczy aktów zobowiązujących, ustalających dla ich adresatów nakazy powinnego zachowania lub zakazy określonego zachowania, aktów, na podstawie których określony podmiot uzyskuje równocześnie uprawnienie i mocą którego zostają nałożone na niego obowiązki oraz aktów, na podstawie których jeden podmiot jest do czegoś zobowiązany, a drugi wyłącznie uprawniony (por. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz pod red. T. Wosia, Warszawa 2008, s. 339). Zasadniczo więc cechy wykonalności nie posiadają decyzje lub postanowienia odmowne. Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności administracyjnej może jednak polegać także na czasowym zawieszeniu skutków prawnych wynikających z rozstrzygnięcia zawartego w danym akcie bądź wywołanych dokonaniem określonej czynności.

W świetle poczynionych wyżej rozważań stwierdzić należy, że decyzja, której dotyczy wniosek o wstrzymanie wykonania nie kwalifikuje się do wykonania (zawieszenia jej skuteczności). Przedmiotem zaskarżenia w rozpoznawanej sprawie jest bowiem decyzja odmawiająca umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości za okres od stycznia 2015 r. do czerwca 2016 r. oraz od października do grudnia 2016 r. wraz z odsetkami. Decyzja ta ma charakter odmowny, a podstawą jej wydania był, w ocenie SKO, brak ziszczenia się w sprawie przesłanek uzasadniających udzielenie (...) działającemu na rzecz spółki (...) wnioskowanej ulgi podatkowej. W szczególności podkreślenia wymaga, że decyzja ta nie nakłada na (...) żadnych nowych obowiązków, ani nie zmienia wysokości powstałego wcześniej zobowiązania, a tym samym nie wywołuje ona żadnych bezpośrednich skutków w sferze jego praw, czy obowiązków materialnoprawnych.

Z powyższego wynika zatem, że skuteczność zaskarżonej decyzji nie stwarza niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody bądź trudnych do odwrócenia skutków dla spółki, na rzecz której działa (...). Sąd podkreśla, że instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, o której mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a., może zostać zastosowana wyłącznie w stosunku do decyzji podlegającej wykonaniu. Mając zaś na względzie, że objęta skargą decyzja, odmawiająca umorzenia zaległości podatkowych, nie nadaje się do wykonania w powyższym rozumieniu, to brak jest podstaw prawnych do jej wstrzymania.

Jedynie ubocznie Sąd zauważa, że złożony przez (...) wniosek nie zawiera żadnego uzasadnienia, a zatem (...) nie wskazał nawet z jakiego powodu, jego zdaniem, wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest konieczne.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 w zw. z art. 16 § 2 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.