Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2609698

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 16 stycznia 2019 r.
I SA/Po 1019/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Rennert.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. M. na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia (...) października 2018 r., Nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia:

I.

umorzyć postępowanie;

II.

zwrócić stronie skarżącej kwotę (...)- zł ((...) złotych (...)) tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) listopada 2018 r. T. M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia (...) października 2018 r., Nr (...) wydaną w przedmiocie podatku od towarów i usług. Strona skarżąca uiściła wpis od skargi w kwocie (...) zł.

W piśmie procesowym z dnia (...) listopada 2018 r. skarżący, reprezentowany przez pełnomocnika, oświadczył, że cofa skargę w niniejszej sprawie. Jednocześnie wniósł o zwrot uiszczonego wpisu od skargi.

W odpowiedzi na skargę z dnia (...) grudnia 2018 r. organ wniósł o umorzenie postępowania, jednocześnie podtrzymują dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.- dalej p.p.s.a.) cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Wskazana regulacja stanowi, że cofnięcie skargi sprowadza się w istocie do rezygnacji przez skarżącego z dochodzenia na drodze sądowej ochrony sfery jego praw i interesów, a tym samym do rezygnacji z kontynuowania postępowania sądowoadministracyjnego i realizacji uprawnień wynikających z zasady prawa do sądu (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 września 2004 r., o sygn. akt III SA/Wa 2058/03, dostępny na stronie internetowej: www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Zgodnie z przepisem art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Natomiast w myśl art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis m.in. od pisma cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W kontekście powyższych uwag Sąd stwierdza, że pismem z dnia (...) listopada 2018 r. strona skarżąca oświadczyła, że cofa skargę na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Sąd rozpoznając złożone przez stronę oświadczenie nie stwierdził, aby w sprawie zachodziły wskazane powyżej przesłanki ograniczające dopuszczalność cofnięcia skargi, wobec czego cofnięcie skargi należało uznać za skuteczne. W tym stanie rzeczy postępowanie sądowoadministracyjne stało się bezprzedmiotowe i podlegało umorzeniu.

Mając na względzie powyższe Sąd, działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 i art. 16 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w pkt 1 sentencji postanowienia. O zwrocie uiszczonego wpisu Sąd orzekł jak w pkt 2 sentencji w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.