Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2013707

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 30 marca 2016 r.
I SA/Op 818/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz Sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu - Krzysztof Błasiak po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata D. S. o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi J. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 4 października 2013 r., nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2011 r., postanawia przyznać pełnomocnikowi skarżącego adwokatowi D. S. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, tytułem wynagrodzenia, za nieopłaconą pomoc prawną świadczoną z urzędu, kwotę 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem 60/100), zawierającą podatek od towarów i usług w wysokości 27,60 zł (słownie: dwadzieścia siedem 60/100).

Uzasadnienie faktyczne

W wyniku złożonego przez J. K. (dalej jako skarżący) wniosku o przyznanie prawa pomocy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu postanowieniem z 24 sierpnia 2015 r. przyznał mu prawo pomocy poprzez ustanowienie adwokata. Orzeczenie to stanowiło podstawę do zwrócenia się do Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu o wyznaczenie adwokata, co też tut. Sąd uczynił pismem z 25 sierpnia 2015 r. W odpowiedzi Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu pismem sporządzonym w dniu 31 sierpnia 2015 r. poinformowała o wyznaczeniu skarżącemu jako pełnomocnika adwokata D. S.

W piśmie sporządzonym w dniu 23 października 2015 r. pełnomocnik skarżącego adwokat D. S. zawarł wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie z 9 marca 2015 r. o oddaleniu wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 4 października 2013 r., nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2011 r. W piśmie tym pełnomocnik zwrócił się o przyznanie mu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu, oświadczając zarazem, że na jego rzecz nie dokonano w tym względzie żadnych opłat. W treści zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 24 listopada 2015 r. o odmowie przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od zażalenia zawarł również prośbę o przyznanie mu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu, a także oświadczenie, że na jego rzecz nie dokonano w tym względzie żadnych opłat.

Uzasadnienie prawne

Działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 8 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) referendarz sądowy zważył, co następuje:

Stosownie do przepisu § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1801) opłatę ustala się w wysokości co najmniej połowy opłaty maksymalnej określonej w rozdziałach 2-4.

Zgodnie z przepisem § 21 ust. 1 pkt 2 lit. d, zawartego w rozdziale 4 powołanego rozporządzenia, opłaty maksymalne w postępowaniu zażaleniowym przed sądami administracyjnymi wynoszą 240 zł.

Zatem w świetle powyższego należne wynagrodzenie za udział pełnomocnika w postępowaniu, w którym złożył wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od zażalenia oraz zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do uiszczenia tego wpisu wynosi 120 zł.

Obliczoną w sposób opisany powyżej kwotę wynagrodzenia adwokata podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) stawka podatku od towarów i usług wynosi 23%. Jest to stawka podstawowa i obowiązuje ona podatników świadczących usługi prawnicze.

Zatem mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.